???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Avatar : Ca5fa091ad3ddd5fba846ec4e7b070f4s50dhttp : 0gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s50rG
Avatar : 09e689d4c16fa4074096e22127cbadfcs60dhttp : 0gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s60rG
Avatar : A8bf586fa397e8433eafef61030a5a06s45dhttp : 0gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
400 Bad request
Avatar : Ca5fa091ad3ddd5fba846ec4e7b070f4s45dhttp : 0gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
???„???ท ?‡?ˆ?ง?????…?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???„???ท ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???„???ท ?‡?ˆ?ง?????…?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ง?ฎ???ง?ฑ ?ฉ????
Avatar : 63d5eee381e0e38b6375391722a11f29s45dhttp : 0gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
???„???ท ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
Avatar : D6e623c74a5dbbe44834e5eab6f750e8s45dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
Category : : Feed : Index
???„???ท ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???„???ท ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???„???ท ?‡?ˆ?ง?????…?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???„???ท ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?…?‡?ฑ 93 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ???ฎ?ฑ?? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?…
Blog Tool, Publishing Platform, and CMS — WordPress
News : Feed : Index
Index_
Avatar : B92bc93f47009f1c3127f04289f20260s50dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s50rG
Avatar : 2ae26e88a3919ff90d222f61240fe963s50dhttp : 0gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s50rG
Wp Json : Oembed : 10 : Embedurlhttp : Kishtourisminfo : Get The Information You Need On Where You Can Travel : Xformatxxml : Index
Index_image1394701074.php
Index_image1392780024.php
Web : 20140121202359 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20140121190159 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ???ง???ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Index_image1390330583.php
Web : 20140121202348 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 22 92 2 : X X_
Web : 20140115075842 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20140121202211 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 92 8 : X X_
Web : 20140121202224 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 92 9 : X X_
Web : 20140114052057 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 92 4 : X X_
Web : 20140112045704 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20140114052126 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 22 92 : X X_
Web : 20140114052103 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 92 5 : X X_
Web : 20140114053218 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 22 92 : X X_
Web : 20140112045637 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 92 3 : X X_
Web : 20140112060415 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 92 2 : X X_
Web : 20140109191604 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20140112045642 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 92 : X X_
Web : 20131221121411 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20131223110920 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 2 92 5 : X X_
?†???ฑ?ง?? ?‡???„ ???????†?? ?‡?ง?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Web : 20131221134928 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20131213162011 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20131213151058 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20131213151001 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Avatar : 0fbb25ff9f35487501b900cd8975e261s45dhttp : 0gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
Web : 20131204180810 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20131207053207 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20131207053254 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Avatar : 449a1e4efd8d8e35272291f2d5c8bf31s50dhttp : 0gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s50rG
Web : 20131116142024 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20131116142030 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20131116142007 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Web : 20131116142122 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 24 92 4 : X X_
Web : 20131116142127 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : 24 92 5 : X X_
Avatar : 9d17ddbe6deabfbe48b6cc03edf46f6ds45dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
Avatar : 3d38be7df7713c290568f067fa259fe9s45dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
Avatar : 765eba45d8019993b74a4f9418112dads45dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
Avatar : Fbf83a1654960edd9c62083f820f94ces45dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
Web : 20131106060907 : Ymsgrimmsginobebin Kishtourisminfo : : X X_
Avatar : 70794235721be10c73311b22181a4951s45dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
Avatar : D35f25e793ed648046e89e68d3a8fed7s50dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s50rG
Avatar : Effedf17a7aad257585bb033941c233es45dhttp : 0gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
Avatar : 9ce0c181f612adc3cd9567a12eaaac7bs45dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s45rG
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ?ง???ง?†92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฑ???????ฑ?ง?†
Avatar : 6238cda8d5cdf11840bb12cd5085d7abs32dhttp : 0gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s32rG
Wp Content : Themes : Temp : Images : Topbg
Avatar : 9d17ddbe6deabfbe48b6cc03edf46f6ds60dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s60rG
Avatar : 3805fdbb51c91f1652c63f8c8979636bs32dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s32rG
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Avatar : 2a74bd828472b34eb73eeb6466cebd9as32dhttp : 0gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s32rG
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Avatar : 9ce0c181f612adc3cd9567a12eaaac7bs32dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s32rG
Avatar : Da011e71fccacce18a24786302e59919s32dhttp : 1gravatarcom : Avatar : Ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536_s32rG
?…?????ฑ ???ˆ?†?ฑ?ฎ?‡ ???ˆ?ง?ฑ?? ?ฉ????
?‡???„ ?‡?ง?? ?ฉ????
kishtourism
?…?‚?ง?„?‡ ?‡?ง
Indexphp : Component : Content : Article : 8 Kish Map : 2 Kish Map : Index
Indexphp : Kish Cycling Track : 2012 05 05 09 45 17 : Item : 19 _
Indexphp : Kish Cycling Track : 2012 05 05 09 45 17 : Itemlist : Tag : Index_
Indexphp : Kish Cycling Track : 2012 05 05 09 45 17 : Item : 17 _
Indexphp : Eram Hotel : Itemlist : Tag : Index_
Indexphp : Parmis Kish Hotel : Itemlist : Tag : Index_
?‡???„ ?ฉ???? 5 ?????ง?ฑ?‡ ?„?????? ?ˆ ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?ˆ ?ฑ???ฑ?ˆ ???†?„?ง???†
Indexphp : Shayan Kish Hotel : Itemlist : Tag : Index_
Indexphp : Aana Kish Hotel : Itemlist : Tag : Index_
?‡???„ ?ฉ???? 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?????? ?ˆ ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?ˆ ?ฑ???ฑ?ˆ ???†?„?ง???†
Indexphp : Aana Kish Hotel : Templates : Kishtourism : Css : Ie7
Indexphp : Sara Kish Hotel : Itemlist : Tag : Index_
Indexphp : Sara Kish Hotel : Static : Css : Iconochive_v15271975070
Indexphp : Felamingo Kish Hotel : Itemlist : Tag : Index_
Indexphp : Felamingo Kish Hotel : Static : Css : Iconochive_v15271975070
Indexphp : Laleh Kish Hotel : Itemlist : Tag : Index_
Indexphp : Abadgaran Kish Hotel : Itemlist : Tag : Index_
?‡???„ ?ฉ???? 3 ?????ง?ฑ?‡ ?„?????? ?ˆ ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?ˆ ?ฑ???ฑ?ˆ ???†?„?ง???†
Indexphp : Holiday Hotel In Kish : Itemlist : Tag : Index_
Indexphp : Park Gazelles : Itemlist : Tag : Index_
Indexphp : Marineturtles : Itemlist : Tag : Index_
Indexphp : Recreational Fishing In The Island : Item : 17 _
Indexphp : Recreational Fishing In The Island : Item : 19 _
Indexphp : Recreational Fishing In The Island : Itemlist : Tag : Index_
???? ?ง?†???ง?ฑ ???†???? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ???ฉ?? ?ง?? ?ฑ?ง?‡?‡?ง?? ???ง?…???† ???? ???ฑ ?‚?????… ?ฉ????
?ง???ฉ?„?‡ ?ˆ ???ง?ฑ?ฉ ?????ฑ???ญ?? ?…???ฑ ?…?‡?†?ง ?ง?? ???????†?? ?‡?ง?? ?ฉ???? ?ฉ?‡ ?†???ง???? ?ง?ˆ?†?ˆ ?ง?? ?????? ?????‡????
???ˆ?????ง?† ???ง?†???ˆ?ฑ?ง?† ?ฉ???? ?ง???‡ ???‡ ???ฑ?†?ˆ???? ?…?ฌ???…?‡ ?‡?ง?? ???‡?ฑ?ง?† ???†?ง?ฑ ?†???ˆ??
Indexphp : Kish Spectacular : Item : 11 _
?ฉ?????? ???ˆ?†?ง?†?? ?ฉ???? Greek ship kish?ฉ?????? ???‡ ???„ ?†?????‡ ???????… ?ˆ ?ฌ?ง?„??
???ฑ?ฎ?? ?????? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ???ฑ?ฎ???? ???ง ???‚?ง???? ?…?ฑ???… ?ฉ???? ?ˆ ?ญ?ง?ฌ?? ...
???ฉ?ˆ?ง?ฑ???ˆ?… ?ฉ???? aquarium-kish ???????†?? ?‡?ง?? ?ฉ???? ?ฉ?‡ ???ง???? ?????? ???????†????
Index_formatfeedtyperss.php
?ฉ???? ???ง ?ฉ?ง?…?„???ฑ???† ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฑ?ง ???ฑ ?ง???† ?‚???…?? ???????†????
404 - ?ฎ?ท?ง: 404
???????†?? ?‡?ง?? ?ฉ???? ?ฑ?ง ???ง ?ฉ?ง?…?„?????ฑ???† ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฌ?‡?? ???ฑ?†?ง?…?‡ ?ฑ?????? ?????ฑ ???????†?????ˆ...
404 - ?ฎ?ท?ง: 404
404 - ?ฎ?ท?ง: 404
?…?ง?‡???????ฑ?? ?????ฑ???ญ?? ???ฑ ??????
???ง?ฑ?ฉ ???„?????† ?‡?ง ?ˆ ???ง?„?ฑ?? ???ฉ?? ?†?‚???‡ ?ˆ ?‚???…?? ?ฑ?ง ???????†????
?„?ง?ฉ?????? ?‡?ง?? ???ฑ???ง???? ?ฉ???? ?ง?? ???ฌ?ง???? ?ฎ?„?‚?? |?…?ˆ?‚?????? ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„
???ˆ?????ง?† ???‡?ˆ?ง?† ?ฉ???? ???ฉ ???ง?? ?ˆ?ญ?? ???????ง???? ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ???????†????
???ง???ง?? ?ฉ???? ???ฉ ?ฑ?ง?‡ ?ญ?„ ?ฎ?„?ง?‚?ง?†?‡ ???ฑ?ง?? ???ง?…???† ???? ???ฑ ?ฉ???? ?‚?????…
404 - ?ฎ?ท?ง: 404
?ฌ???ฑ?ง?????ง ?ˆ ???? ?ˆ ?‡?ˆ?ง?? ?ฉ????
?‡???„ ?????ท???„?ง?? ?ฉ???? ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?‚???…?? ?†?‚???‡ ???ฉ?? ?ˆ ?†???ฑ?ง?? ???????ฑ?ง?† ???????†????
?‡???„ ???????ง?? ???ฑ?‚ ?ฉ???? ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?‚???…?? ?†?‚???‡ ???ฉ?? ?ˆ ?†???ฑ?ง?? ???????ฑ?ง?† ???????†????
Indexphp : Kish : Item : 7 _
Indexphp : Kish : Itemlist : Tag : Index_
Indexphp : Kish : Item : 6 _
Indexphp : Kish : Item : 5 _
Indexphp : Kish : Item : 4 _
Indexphp : Kish : Item : 3 _
Indexphp : Kish : Item : 2 _
Indexphp : Kish Spectacular : Static : Css : Banner Styles_v15271975070
???…?ง?? ???ง ?…?ง - ..::KishTourism.info::..
???ฎ?ฑ???† ???ฑ?ˆ?ง?? ?‡?ง?? ???ฑ?ˆ?????ง?‡ ?ง?…?ง?… ?ฎ?…???†?? - ..::KishTourism.info::..
???ฎ?ฑ???† ???ฑ?ˆ?ง???‡?ง?? ???ฑ?ˆ?????ง?‡ ?…?‡?ฑ ?????ง?? - ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? : ?†?‚???‡ ???ง????
Wayback Machine
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?ฉ????
?…?ฌ?…?ˆ???‡ ???ฑ?ฎ?? ?????? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?…?ฉ?ง?† ???ง?ฑ???ฎ?? ???‡?ฑ ?????ฑ ???…???†?? ?ฉ?ง?ฑ???? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ฑ?†?????ง?† ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ???ฉ?? ?ง?? ?…???†?ˆ?? ???ฑ???† ?‡?ง?? ?…?†?ท?‚?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?…?ง?‡?? ?‡?ง?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ???????ง?ฑ ???ง ???†?ˆ??
???ง?ฑ?ฉ ???„?????†?‡?ง ?? ??????
?…?ฉ?ง?† ???ฑ???????ฑ?? ???? ?ง?†???ง?ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ง???ง?ฑ ?????ฑ?? ?ˆ ???????ง ???ฑ?????? 1
???ง???ง?ฑ ?????ฉ ?…???ฑ?† ???ฑ?????? 2
?…?ฑ?ฉ?? ???ฌ?ง?ฑ?? ?????ฑ?? ?ˆ ???????ง ?ฉ????
???ง???ง?ฑ ???????ง ?…?ฑ?ฌ?ง?† ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ง???ง?ฑ ?‡?ฑ?…?? ?ฌ?????ฑ?‡ ???????ง ?ฉ????
???ง???ง?ฑ ?????ฑ?? ?…?ฑ?ˆ?ง?ฑ???? ?ฉ????
???ง???ง?ฑ ???ฑ???‡?ง ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฉ?ง?† ?‡?ง?? ???ฑ???????ฑ?? ?ฉ????
???ง???? ???ˆ?‚ ?ง?„???ง???‡ ?…?‡???ฌ ?ฉ?????„ ?ง???ฉ?? ???ฑ ?ฉ????
?‚?ง???‚?‡?ง?? ???????ง?ฑ ?…?‡???ฌ ?ฉ?? ???????‡ ?ง??
?ฌ?? ?ง???ฉ?? ?‡?ง?? ?…?‡???ฌ ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?…?ฌ???…?? ?ˆ?ฑ???? ?‡?ง?? ???ฑ???ง???? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ฑ?ˆ?ง?? ?„?ฐ?? ???ฎ?? ???ง ???„?ง?????ฑ ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?„?ฐ?? ???ˆ?†?ฑ?ฎ?‡ ???ˆ?ง?ฑ?? ???ฑ ?ฉ????
???ฉ?ˆ?ง?ฑ???ˆ?… ???ˆ?‚ ?ง?„???ง???‡ ???????ง ?ˆ ?†?…?ง???????ง?‡ ?…?‡???ฌ ?ฎ???†?????ง?†
?ง?ฌ?ง?ฑ?‡ ?ฎ?ˆ???ฑ?ˆ ???ฑ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ???ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ???ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ง???ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ง?† 93 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ง???ง?ฑ ???‡?ฉ???? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฉ?ง?† ?‡?ง?? ?????ฑ???ญ?? ?ฉ????
?????? ?ˆ ???ฐ?ง?ฑ ???ง ?ฉ?????? ?‡?ง?? ?????ฑ???ญ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ?‡?ง?? ???ง???ง?ฑ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???????? ???ง???? ?ฉ???? ?ฌ?? ???‡???ฑ???† ?‡?ง?? ?????ฑ???ญ?? ?ฌ?????ฑ?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?…?ง???????ง?‡ ?ง?????ง?? ?ฉ???ˆ?…?ฑ?ซ ?ต???ง?? ?…?ฉ?ง?†?? ???ฑ?ง?? ?‡?†?ฑ ???ˆ?????ง?†
?????†?ง???? ???ง ?ฑ?ˆ?? ?…?„?? ?ฎ?„???ฌ ?‡?…?????‡ ???ง?ฑ??
?„?????? ?‡???„ ?‡?ง?? ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? ???ง ???ฉ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?ˆ???????? ?‡?ง?? ?ง?‚?„???…?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฑ???ง?‡?? ?ฉ????
???ฉ?? ?‡???„ ???…?ง???ง ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ง?‡?…???? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ ?ต?†???? ???ฑ???????ฑ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????????ˆ?ง?„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?‡?ง?†?? ???ฑ ?ฉ????
?‡???„ ?‡?ง?? ?ฉ???? ???ฑ ?†?‡ ?ง???ง?? ?????ง?ฑ?‡ ?…???????ฑ?†??
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ???ฑ ???ง?ฑ?‡ ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ ???ง???ง?† ?? ?ฉ???? *5
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?????ฉ ?ˆ ???????ง ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ง?† 93 ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ???? 4*
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ง?† 93 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ?ฉ ?ง???? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?„?ง?ฉ ?????? ?‡?ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?„?ง?ฉ ??????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ?‡?ง?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ฑ?ง?…???? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ?ฉ ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?†?ˆ?ง?? ?‡???„
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???????? ?ฉ?ง?ฑ?????†?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?†?ˆ?? ???ฑ???ง ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฉ?? ?ฉ?ง?ฑ?????†?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???‡?ฑ ?ญ?ฑ???ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 93 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92
?‡???„ ?ง?†?ง ???ฑ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?…?ง???????ง?‡
?????????„ ???†?‡?ง ?ฑ?ˆ?????ง?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?????? ???ง ?†?ง?… ???ง???ˆ ???‡ ?…?†?ท?‚?‡ ?ˆ?????‡ ???ฑ???????ฑ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?????„ ?ง?‡?ง?„?? ?ฉ???? ?ง?? ?ฌ?…?„?‡ ???ง?…???ง?ฑ?? ?ˆ ?ฉ???ง?ˆ?ฑ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ง?ฑ???ฎ?†?‡ ???ฐ?????‡ ?ฉ???? ?†???ˆ?†???? ???????ง???? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???? ?ˆ ?‡?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?‡?ˆ?ง?? ???????ง?ฑ ?…?†?ง???? ???ฑ ???…?????ง?† ???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ???†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?†?ˆ?? 2 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???????ง???? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ?†???ˆ?†???? ???????ง?ฑ ?ฌ?ง?„?? ???†
???ง???ง?ฑ ?????ฑ?? ?ˆ ?????ฉ ???ง?†???ฐ ?ฉ????
???ง?? ???ฑ?†?????ง?† ?ฉ???? ???ฉ?? ?ง?? ???????ง ???ฑ???† ?‡?ง
???‡?ฑ ?????ฑ ???…???†?? ?ฉ?ง?ฑ????
?…?†?ท?‚?‡ ???????ง ?ˆ ?????? ?†?ฎ?ˆ?ฑ???‡ ?ฑ?ˆ?????ง?? ???ง???ˆ
???‡?ฑ ???????ง ?ˆ ???ง?????ง?†?? ?ญ?ฑ???ฑ?‡ ?ฉ????
???????? ?ฉ?ง?ฑ?????†?? ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ???????ง ?ฉ????
???ง?„?† ?†?†?? ?…?†???ˆ?ฑ?‡ ?ง?„?…?????ฉ ?ฌ?????ฑ?‡ ?? ?ฉ????
?…?†?ท?‚?‡ ?…?†?ญ?ต?ฑ ???‡ ???ฑ?? ???ฐ?ฑ ?‡?†?ฑ?…?†???ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? : Wp Content : Themes : Portal Sahifa : Css : Ie9
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? : Wp Content : Themes : Portal Sahifa : Css : Ie8
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? : Wp Content : Themes : Portal Sahifa : Css : Ie7
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? : Comments : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » rezbba
?‡???„ ?‡?„???ง ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ?…???ฑ?† ?ˆ ?…?ฌ?‡??
???…?ง?? ???ง ?…?ง - ..::KishTourism.info::.. :
???ฉ???‡?ง?? ?‡???„ ?‡?„???ง ?ฉ????
?‡???„ ???????ง ???????ง?? ???ฑ?‚ ?ฉ????
503 Service Unavailable
???…?ง?? ???ง ?…?ง - ..::KishTourism.info::.. : : Feed : Index
???ฎ?ฑ???† ???ฑ?ˆ?ง?? ?‡?ง?? ???ฑ?ˆ?????ง?‡ ?ง?…?ง?… ?ฎ?…???†?? - ..::KishTourism.info::.. : Imam Airport 3 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ฑ?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ???ฎ?ฑ?? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?…?‡?ฑ 93 ?‡???„ ???ฑ?ง?…?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ???ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ฑ?ง?…??
???ฎ?ฑ???† ???ฑ?ˆ?ง???‡?ง?? ???ฑ?ˆ?????ง?‡ ?…?‡?ฑ ?????ง?? - ..::KishTourism.info::.. : Mehrabad Airport : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?†?????†?? ?‡?ง?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???????‡??????†???? ?†?????‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ?„?ˆ???‡?ง?? ???ˆ?ง?ต??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง???ฑ?ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฑ?ˆ?????ง?‡?ง?? ?‚?????…?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฎ?… ?„?ง?ฉ ???????‡?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?‚???…?? ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?????ฑ?‡ ???????ง?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฑ???ฑ?ˆ ?‡???„ ?????…?ฑ?? ?ฉ????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ?ˆ?†?ˆ??
?‡???„ ?ต???? ?ฉ???? ?????ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†???ฑ?ง?? ???ฑ???ง?ฑ?‡ ?‡???„ ???ฑ???ง ?ฉ???? ?ง?…?????ง???ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?„?? ?‚?ง???ˆ ???ฉ ?‡???„ 2 ?????ง?ฑ?‡ ?…?ฌ?‡??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ฉ???? ???ฉ ?‡???„ ?…?†?ญ?ต?ฑ ???‡ ???ฑ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ???ฉ ?‡???„ ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ?????ฉ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ???ง 4 ?????ฑ ?…?ง?‡ 92 ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง???? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ???ง 4 ?????ฑ ?…?ง?‡ 92???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง???? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 3 ?????ฑ ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 31 ?ฎ?ฑ???ง?? ???ง 3 ?????ฑ ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?‡?„???ง *4 ?ˆ?????‡ ?†???…?‡ ???????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 31 ?ฎ?ฑ???ง?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ˆ?????‡ ?†???…?‡ ???????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?????ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?†???…?‡ ???????ง?† ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?? ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?…???ง???ฑ???† ???????????ฉ???ฌ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?†???…?‡ ???????ง?† ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?„?ˆ???ˆ?? ?ง?…?ง???‡ ?ง?ฑ?ง???‡ ?ฎ???…?ง?? ?…?????ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?†???…?‡ ???????ง?† 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 31 ?ฎ?ฑ???ง?? ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 25 ?ˆ 26 ?ฎ?ฑ???ง?? 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 TOP ???ง?ฑ?????ง?† ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?????ซ?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ?ฎ?ฑ???ง?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 21 ?ฎ?ฑ???ง?? ???ง 24 ?ฎ?ฑ???ง?? ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ?? ?ง???ง?‚ ?‡?ง?? l,see view
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ 3 ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?„?ˆ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ฎ?ฑ???ง?? ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ???‡???ฑ???† ?ฎ???…?ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ฎ?ฑ???ง?? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† *4 ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?ฎ?ฑ???ง?? 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?ฎ?ฑ???ง?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚?ง???„ ???ˆ?ฌ?‡ ?…???ง???ฑ???† ???????? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ฎ?ฑ???ง??92 ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?? ???ง?ฑ?????ง?† ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 14 ?ฎ?ฑ???ง?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ฎ?ฑ???ง?? 3 ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????ท???„?ง?? ?ฎ?ฑ???ง?? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????ท???„?ง?? ?ฎ?ฑ???ง?? 92 ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ???ฎ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ?ฎ?ฑ???ง?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ?ฌ?ง?… ?ฌ?… 3 ?ฑ?ˆ???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 6 ?ฎ?ฑ???ง?? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?‚???…?? ???ฉ ?†?ฑ?ฎ?? 3 ?ฑ?ˆ???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 3 ?ฎ?ฑ???ง?? ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ ???ง ?†?ฑ?ฎ ?????ฑ?? ?ˆ ?ˆ?????‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?ฉ?????? ???ˆ?†?ง?†?? ?ˆ?ง?‚?? ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ?…?ฑ?ˆ?ง?ฑ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ?‡?† ???ง?„??????ฑ???† ???ฑ?ฎ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฑ?ˆ?????ง?? ???ง???ˆ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฌ?…?ˆ???‡ ???ฑ?ฎ?? ?????? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???…?ง???ง ?ฉ???? ???ฉ ?‡???„ ?????ฉ ?ˆ ?ง?ฑ???ง?† ?‚???…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?…?ฑ?ฉ?? ???ฌ?ง?ฑ?? ???????ˆ?† ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?‡???„ ?†?‡?ง?ฑ ?????ง?ฑ?‡ ???? ?†?????ฑ ?…?ฑ???… ?ฉ????
?…?ฌ?…?ˆ???‡ ???ฑ?ฎ?? ?????? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? : : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?ฑ?ˆ?????ง?? ???ง???ˆ ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???‡?ฑ ?????ฑ ???…???†?? ?ฉ?ง?ฑ???? ???ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???‡?ฑ ?????ฑ??????…???†?? ????????????ง?†??????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???‡?ฑ ?????ฑ ???…???†?? ?ฉ?ง?ฑ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???‡?ฑ ?????ฑ???…???†?? ?ฉ?ง?ฑ???? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† ?‚???…?? ?ˆ?„?? ?‚?ง???„ ?ง?????…?ง?? ???ฑ???ง ?ฉ????
?…?ฉ?ง?† ???ง?ฑ???ฎ?? ???‡?ฑ ?????ฑ ???…???†?? ?ฉ?ง?ฑ???? ?ฉ???? : : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง???ง?‚?‡?ง?? ?‡???„
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?????ฑ?‡ ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ?????„ ?ง???ฉ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ฉ????
?†?ฑ?ฎ ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? 4 ?????ง?ฑ?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?ง?ฑ?… ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???„?ง?? ???‚?ง???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???‡?ฑ ???ง?????ง?†?? ?ญ?ฑ???ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?ฑ???ง?‡?? ?‡???„
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?ˆ?ง?? ?ต???ˆ?‚???ง?† ???ง???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ 8 ?ง?ฑ???????‡???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *3 ???ง?? ?ฑ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 4 ?ง?ฑ???????‡???? ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?????ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?‡?ง?? 6?ˆ7?ˆ8?ˆ9 ?ง?ฑ???????‡???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ???ง ???ฎ???????ง?? ???ง?„?? ???ฑ???????ฑ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 6 ?ง?ฑ???????‡???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?ง?ฑ???????‡???? ?‡???„ ?ต???? ???ง ?‚???…?? ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„?? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?ง?ฑ???????‡???? 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?ˆ 31 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง?????ง?† ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ?ง?ฑ???????‡???? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? *5 ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?‚???…?? ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ ?????ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 29 ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ˆ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ???‡?‡ ?ง?ˆ?„ ?ง?ฑ???????‡???? ?…?ง?‡ 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ?ˆ 26 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???…?ง???ง 23 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? 24 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 21 ???ฑ?ˆ?ฑ?????†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24?ˆ 25?ˆ26 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 92 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 19 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 92 ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?‚???…?? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ˆ 19 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† ?‡???„ ?????ท???„?ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? 5 ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ˆ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฉ?ˆ?ง?ฑ???ˆ?… ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ง?ฑ?ฉ ???ˆ?‚ ?ง?„???ง???‡ ???‡?ˆ?ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?„?ง?ฉ ???????‡?ง?? ???ฑ???ง???? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ?ฉ ???„?????† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ?ฉ ???„?????† ?‡?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ?ฉ ???„?????† ?‡?ง ???ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ?ฉ ???„?????†?‡?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ?ฉ ???„?‚???† ?‡?ง ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?…?ง???????ง?‡ ?ฎ???†?????ง?† ?? ?ฉ????
?‡???„ ?????ฑ?? 5?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ?ฉ????
???ง?ฑ?ฉ ???„?????†?‡?ง ?? ?????? : : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???? ?ง?†???ง?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???? ?ง?†???ง?ฑ ???†????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???? ?ง?†???ง?ฑ ?‚?????…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???? ?ง?†???ง?ฑ?‡?ง?? ??????
?…?ฉ?ง?† ???ฑ???????ฑ?? ???? ?ง?†???ง?ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? : : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ง???ง?ฑ ???ฌ?ง?ฑ?? ?ˆ ???†???? ?…?ฑ???… ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡?ง?????ฑ ?…?ง?ฑ?ฉ?? ?ฉ????
???ง???ง?ฑ ?…?ฑ?ฌ?ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ?‡?ง?? ?????† ?ง?„?…?„?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???„?ง?? ???ˆ?‚ ?ง?„???ง???‡ ???????ง ???‚?ง???ง?† ???ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? *3 ???ง?? 7 ?ง?????†?? 91 ???ง ?ฎ???…?ง?? ?ˆ?????‡
???ง???ง?ฑ ?????ฑ?? ?ˆ ???????ง ???ฑ?????? 1 : Index_image1420642492.php
???ง???ง?ฑ ?????ฑ?? ?ˆ ???????ง ???ฑ?????? 1 : 1 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?ฑ???ง?‡?? ???ง???ง?ฑ ???ฑ??????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ?????† ?ง?„?…?„?„?? ???ฑ?????? 2
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ?‡?ง?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?…?ง?‡???????ฑ?? ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ง?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 10 ?ง?????†?? ?…?ง?‡91 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?? ???ง?ฑ?????ง?†
???ง???ง?ฑ ?????ฉ ?…???ฑ?† ???ฑ?????? 2 : 2 : Feed : Index
..::KishTourism.info::.. - 2756 ???ง?????ง?†??
?†?…?ง???????ง?‡ ?ˆ ???ง???ง?ฑ?†?‡ ?????? ???ง ?????? ???ฑ?ฌ?????ฑ?‡ ??????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???‡???ฑ???† ?…?ฑ?ฉ?? ?ฎ?ฑ???? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?†?‡
?…?ฑ?ฉ?? ???ฌ?ง?ฑ?? ?????ฑ?? ?ˆ ???????ง ?ฉ???? : Index_image1419122767.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ?‡?ง?? ???ฌ?ง?ฑ?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ?‡?ง?? ???ฌ?ง?ฑ?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฎ???…?ง?? ?ฑ???ง?‡?? ?…?ฌ???…?? ???ฌ?ง?ฑ?? ?…?ฑ?ฌ?ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฑ?ฉ?? ???ฌ?ง?ฑ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฌ?…?ˆ???‡ ???ฌ?ง?ฑ?? ?ˆ ?…???ฉ?ˆ?†?? ?…?ฑ?ฌ?ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 19 ?ง?????†?? ?…?ง?‡91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ?ฎ???…?ง???? ?‡?ฑ?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ?ˆ?†?ˆ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?ˆ?????‡ 26 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?†
???ง???ง?ฑ ?‡?ฑ?…?? ?ฌ?????ฑ?‡ ???????ง ?ฉ???? : Index_image1418948364.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???†?ง?‡?ง?? ???ˆ?ฑ?‡ ?? ?‡?ฎ?ง?…?†????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฎ?„?????ง?† ?‡?ง?? ???????ง ?ˆ ???…?ง???ง?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ง???ง?ฑ ?????ฑ?? ?…?ฑ?ˆ?ง?ฑ???? ?ฉ???? : Index_image1416763970.php
???ฑ?ˆ?ง?? ?ฑ???? ???ฑ?????? ..::KishTourism.info::..
???ฑ?ˆ?ง?? ?ง?ฑ???ง?† ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? ..::KishTourism.info::..
???ง???ง?ฑ ???ง?ฑ?? ?ฎ?„???ฌ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???????ง???? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?‚?????…?? ???ฑ???† ???ง???ง?ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‚?????…?? ???ฑ???† ???ง???ง?ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?‡???„ ???ง?†???ฐ?ง?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง?????†?? ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???…?ง???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฉ?ง?† ?‡?ง?? ???ฑ???????ฑ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฉ?ง?† ?‡?ง?? ???ฑ???????ฑ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ 14 ?ฎ?ฑ???ง?? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ???‡ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?ฎ?ฑ???ง?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง?ฑ?ง *4 ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ?ง?ฑ???????‡????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?…?ง?‡?ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง?ฑ???????‡????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?†?ง ?ง?…?ฑ?ˆ?? 21 ?ง?ฑ???????‡???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง???? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ˆ 22 ?ง?ฑ???????‡???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?ˆ 21 ?ง?ฑ???????‡???? 92 ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? *4 ???ง ?†?ฑ?ฎ ?????ฑ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ต???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?ง?ฑ???????‡???? 4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง???? ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?ง?ฑ???????‡???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 16 ?ง?ฑ???????‡???? 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ???ง ?†?ฑ?ฎ ?????ฑ?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ˆ?ฑ???? ?…???ฑ?ญ ?ˆ ?‡???ฌ?ง?† ?ง?†??????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ?ฉ ?ฉ?????„ ?ง???ฉ?? ?ฉ????
?‡???„ ?†?‡?ง?ฑ ?????ง?ฑ?‡ ???????ง?ฑ ???????ง ?‡?„???ง ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 2 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ 91 ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ???‡ ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…????
???ง???? ???ˆ?‚ ?ง?„???ง???‡ ?…?‡???ฌ ?ฉ?????„ ?ง???ฉ?? ???ฑ ?ฉ???? : : Feed : Index
?‚?ง???‚?‡?ง?? ?ฉ?? ???????‡ ?ง?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 16 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? 4 ?ฑ?ˆ???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?ฉ???? ?ง?? ?†???ง?‡ ???ฉ ?…???ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?? ?ง???ฉ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง???? 24 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 91 ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
?ฌ?? ?ง???ฉ?? ?‡?ง?? ?…?‡???ฌ ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? : Index_image1419310361.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฉ?†?ˆ?„?ˆ???? ?‡?ง?? ?ฑ?ˆ?? ???†???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฌ???…?? ?ˆ?ฑ???? ?‡?ง?? ???ฑ???ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?ฐ?ง?? ???ฑ???† ???ฑ?†?ง?…?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???…?ง?† ?‡?ˆ?ง?????…?ง???? ?ฉ???ˆ?ฑ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฑ?ˆ?ง?? ???ง ???„?ง?????ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ง?‡???†?ง?…?‡ ???ฑ?ˆ?ง?? ???ง ???„?ง?????ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?†?ฑ?ฎ?‡ ???ˆ?ง?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?†?ฑ?ฎ?‡ ???ˆ?ง?ฑ?? ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???… ?ง?†???ง???‡?ง?? ?ท???????? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?† ?ˆ?????‡ ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???ง?? ?„?ˆ?ฉ?? ?‡???„
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ง?ต?? ???ฑ ?????ฑ ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?…?ง???????ง?‡ ?ฎ???†?????ง?†
?‡???„ ?†?‡?ง?ฑ ?????ง?ฑ?‡ ???ฑ?ง?…???? ?ฉ???? ???ฉ?? ?ง?? ???ฑ?ง?… ???ฑ???† ?‡?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…???? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ???‡ 26 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ฉ?ˆ?ง?ฑ???ˆ?… ???ˆ?‚ ?ง?„???ง???‡ ???????ง ?ˆ ?†?…?ง???????ง?‡ ?…?‡???ฌ ?ฎ???†?????ง?† : Index_image1419267734.php
?ง?ฌ?ง?ฑ?‡ ?ฎ?ˆ???ฑ?ˆ ???ฑ?ฉ???? : ?ง?????ฑ?ง?ฉ ???‡ ?ฎ???ฑ???‡??
?ง?ฌ?ง?ฑ?‡ ?ฎ?ˆ???ฑ?ˆ ???ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ???ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ง?† 93 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ???ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? : Index_image1418050021.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ???ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? : 2 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ???ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ง???ง?† ?ฉ???? : Index_image1418050026.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ง?† 93 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ง?† 93 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ???? : Index_image1416930806.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ???ฑ?ˆ?ฑ?????†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ˆ?????‡ 11 ???ฑ?ˆ?ฑ?????†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?‚???…?? ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 27 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ?ˆ?????‡ 28 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ 91 ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?…?ง?‡?ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง ???‡???ฑ???† ???ฑ?ˆ?ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ˆ?????‡ 2 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 13 ?ง?ฑ???????‡???? ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? *4 ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ???ง 15 ?ง?ฑ???????‡???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?ง?ฑ???????‡???? ???ง ?ง?ฑ???ง?†???ฑ???† ?‚???…?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? *4?ˆ?????‡ 12 ?ง?ฑ???????‡????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? 9 ?ง?ฑ???????‡???? ?‡???„ ?ง???ง?????ฑ?ง?† ???ง ?‚???…?? ?ง?????ซ?†?ง???? 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 8 ?ง?ฑ???????‡???? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ ???ฑ?ง?†??
?‚?ง???‚ ?????ฑ???ญ?? ???ฑ?ง?? ?ฉ???ˆ?†???ง?† ?ต?ง?ญ?? ?ฎ?ˆ???ฑ?ˆ | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ฑ?ˆ???‡ ?…?????ง ?…?ง?„ ?ฉ???? ???ง ???„?‡ ?ฉ?ง?????† ?ฉ????
?????? ?ˆ ???ฐ?ง?ฑ ???ง ?ฉ?????? ?‡?ง?? ?????ฑ???ญ?? ?ฉ???? : ?…???ง?ฑ?ฉ ?„?ง???… ?ฌ?‡?? ?ง?ฌ?ง?ฑ?‡ ?ฎ?ˆ???ฑ?ˆ ???ฑ ?ฉ????
???ง?????ง?‡ ???ˆ?ง?ฑ???ง?ฑ?? ?ฉ????
?????? ?ˆ ???ฐ?ง?ฑ ???ง ?ฉ?????? ?‡?ง?? ?????ฑ???ญ?? ?ฉ???? : Index_image1420202337.php
???ˆ?ฑ?‡?ง?? ???ง???ง?ฑ?? ?ฉ???? : Index_image1421018681.php
?ฑ?ˆ?? ?…?„????? ?ฎ?„???ฌ??? ???ง?ฑ????? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?‚???…?? ?ง?ฑ???ง?† ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ ???†???ฑ?? ?‡?…?ง???ˆ?† ???ฌ?ฑ???ง?† ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ??????
?????†?ง???? ???ง ?ฑ?ˆ?? ?…?„?? ?ฎ?„???ฌ ?‡?…?????‡ ???ง?ฑ?? : Index_image1422080259.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ ???????ง ???†?ง ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?„?????? ?‡???„ ?‡?ง?? ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? ???ง ???ฉ?? : Index_image1420279527.php
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง???ง?† 92 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ฉ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ฉ????
???ฉ?? ?‡?ง?? ???????†?? ?ง?? ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ฉ????
?‡???„ ???ง???ฉ?ˆ?‡ ???ฑ???ง?† ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ???ง???ฉ?ˆ?‡ ???ฑ???† ?‡???„ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?…?ญ?ฑ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง???ง?†92 ?‡???„ 2 ?????ง?ฑ?‡ ?????ง?ˆ???? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 * ???ฑ?†?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ???ฑ?†??3* ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Wp Includes : Wlwmanifest
?ฌ?????????ฑ???† ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????????ˆ?ง?„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?‡?ง?†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ฎ?ฑ???ง??93 ?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93
?ง?‡?…???? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ ?ต?†???? ???ฑ???????ฑ?? ?ฉ???? : Index_image1419760539.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????????ˆ?ง?„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?‡?ง?†?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????????ˆ?ง?„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?‡?ง?†?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????????ˆ?ง?„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?‡?ง?†?? ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????????ˆ?ง?„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?‡?ง?†?? ???ฑ ?ฉ???? : ?????????†: ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????????ˆ?ง ?„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?‡?ง?†?? ?ฌ?‡ ?‡???„ ?ต ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?†
?…?ฌ?ฑ?? ?…?????‚???… ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ???ˆ?ฆ???? ???‡?ฑ?ฉ ?ต???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ ?‡?ง?? ?ฉ???? ???ฑ ?†?‡ ?ง???ง?? ?????ง?ฑ?‡ ?…???????ฑ?†?? : Index_image1422080284.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???? ?…?ง?‡ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ??24 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?‡???„ ???????ง?? ???ฑ?‚ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ???†???ง ?ฉ????
?†???ฑ?ง?? ?…?‡?…?ง?†?ง?† ?ง?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ?‡???„ ?ˆ?†?ˆ?? ?ฉ????
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง?ฑ?? ?†???ฉ ?ฉ????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?ฐ 3 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?…???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 3- ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?ง | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?????ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?ง?ฑ?… ?? ?ฉ???? *5
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?ง???ง?????ฑ?ง?† ?? ?ฉ???? *3
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Many Tips And Tricks For Smooth Travel
Top Tips To Travel Safe And Stress Free
?‡???„ ???ง???ง?† ?? ?ฉ???? *5 :
Helping You Get A Better Understanding About Travel With Simple Tips
Travel With The Right Advice. Read On To See How
???ง?ฑ???†?ง ???ฉ ?ฉ???? | ?…?ฑ?ฉ?? ?ฎ?ฑ???? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ????
6 ???????†?? ???ฑ???ฑ ?ฉ????
?‡???„ ???ง???ง?† ?? ?ฉ???? *5 : Wp Json : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ง?† 93 ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? 4* ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ง?† 93 ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ???? 4* : Index_image1416930799.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ง?† 93 ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ???? 4* : 93 4 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ง?† 93 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ???? : 93 3 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?ฉ???? ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?ฉ???? ?…?ง?ฑ???†?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ง???????†?ง???? ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ???ง ?…?†?ง???????ฑ???† ?†?ฑ?ฎ ?ง?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1/2/3 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????…?ง?‡ 91 ???ฉ?? ?ง?? ???‡???ฑ???† ?‡???„ ?‡?ง?? *5 ?ฌ?????ฑ?‡ (?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ)
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ???ง ???‡???ฑ???† ?ฎ???…?ง?? ???ฑ???ง 27 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ?ฉ???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?† ???ฑ???ง 26 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง 26 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? ?ฉ???? 2???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??26?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ?? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 19 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?ฉ???? ???‚?ท ???ง???ง?? ?†??????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ 19 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ?ˆ?????‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?? ???ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ˆ?????‡18 ?ˆ 19 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ???ง ???‡???ฑ???† ?ฎ???…?ง?? ???ˆ?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ?ต???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 14 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ 4 ?ฑ?ˆ???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? *5?ฉ???? 4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?…?ง?‡?ง?† ???ง?ฑ???ฎ ?ˆ?ฑ?ˆ??13 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ 3 ?ฑ?ˆ???‡ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ???ง?† ???ง ?†?ง???„???ฑ???† ?‚???…??10 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ …
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ ?ฉ???? 13 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ 3 ?ฑ?ˆ???‡ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *?? ?ง?ฑ???ง?† …?? ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 6 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???„?ง?…???†???ˆ ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?…?ง?‡?ง?† ???ง?ฑ???ฎ 4 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…???? ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ3 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ?ˆ 6 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ?‡???„ *3 ???…?ง???ง ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ?‡???„ *3 ???ง?ญ?„?? ???????†???‡?ง ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?ง???ง?† ?…?ง?‡…4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?ฑ?? ?†???ฉ ?? ?ฉ???? *3
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???…?ง???ง 1 ???ฐ?ฑ ?…?ง?‡ …???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ง???ฑ???ง?? ?…???ฑ?ง?ฌ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง?????ง???ง?†?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง?????†?? 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?????ง???ง?†?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 15 ?ง?????†?? ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???†?† ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?… ???ฑ ???ฉ ?†???ง?‡ ???ฑ?ง?…?? ?ฉ?ง?…?„
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???????ง ?ˆ ???ฑ?ง?…?? ???ฎ?? ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? 16 ?ง?????†?? 91 ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ?‡???„ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ง?????†?? 91 ?‡???„ ?????ท???„?ง?? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?? ???ง?ฑ?????ง?†4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?†?ฑ?ฎ ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?????ฉ ?ˆ ???????ง ???ฑ?ง?†?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 91 …?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?†15 ?ง?????†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ?ง?????†?? 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ?…?ฑ?ˆ?ง?ฑ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?? ???ฑ?†?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?? ?ง???ฉ?? ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?†?ฑ?ฎ?‡ ???ˆ?ง?ฑ?? ???ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฑ?ˆ?????ง?? ???ง???ˆ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???‡?ฑ ???ง?????ง?†?? ?ญ?ฑ???ฑ?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚?ง???‚?‡?ง?? ?ฉ?? ???????‡ ?ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฎ?„?????ง?† ?‡?ง?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?„???ง?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?„???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?ต????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???„?ง?…???†???ˆ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ?? ???ง???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ?ฉ ???‡?ˆ?ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ?????„ ?ง???ฉ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฐ?ฑ ?‡?†?ฑ?…?†???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? 7 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?†?‡?ง?ฑ ?????ง?ฑ?‡ ???????ง?ฑ ???????ง ?‡?„???ง?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ???? ???ฉ?? ?ง?? ???‡???ฑ???† ?‡?ง?? 5 ?????ง?ฑ?‡ ?ง???ฑ?ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ?‡???„ 3* ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ˆ?ง?‚?? ???ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1?ง?????†??91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 14 ?ง?????†?? ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†???ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ????….11 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ 91 ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? 4 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ 91 ???ˆ ???? ?ˆ ???‡ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?? ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?ง?????†?? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ????… ?‚???…?? ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?†..21 ???‡ 24 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ฉ???ฌ ?ˆ?????‡ ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 1392 ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…????
?‡???„ ?ต???? ???ฉ?? ?ง?? ?‡???„ ?‡?ง?? 4 ?????ง?ฑ?‡ ?????ฉ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ˆ?????‡ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ???‡?…?† 91 ???ˆ ???? ?ˆ ???‡ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 top???ง?ฑ?????ง?†
?‡???„ ???ง?ฑ?? ???ง???ง?† ???ฉ?? ?ง?? ?‡???„ ?‡?ง?? ?…?†?ญ?ต?ฑ ???‡ ???ฑ?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15?ˆ 16 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?‡???„ ?????ฑ?ฉ ?ง?ฑ?… ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?ญ?„?? ???????†???‡?ง 17 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…???ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† 19 ?ง?????†??91 ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ˆ?????‡ ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ???ฑ?ˆ?ฑ?????†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ..::KishTourism.info::.. : ?ง?????ฑ?ง?ฉ ???‡ ?ฎ???ฑ???‡??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ???ง ?†?ง???„???ฑ???† ?‚???…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????†93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????†93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ?????…?ฑ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???‡?ฑ ???ง?????ง?†?? ?ญ?ฑ???ฑ?‡ ?? ?ฉ????
???…?ง?????? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ???ฑ?ง?? ???ฐ???ฑ?ง???? ?ง?? ???ฑ???????ฑ?ง?† ?†?ˆ?ฑ?ˆ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 93 ..::KishTourism.info::.. :
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‚???…?? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ 4?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?ง?†?ง ?? ?ฉ???? *4
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?‡???„ *5 ?ต???? ?ฉ???? …?†???…?‡ ???ˆ?… ?ง???ง?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ???ง ?ฎ???…?ง???? ???ง?„?? ?ˆ?????‡ 15 ?ง???ง?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?ˆ?†?ˆ?? ?? ?ฉ???? *3
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?? ?ฉ???? *3
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?‡???„ *5???ง?????ง?† ?ฉ???? ???ง ???‡???ฑ???† ?ฎ???…?ง??….. ?ˆ?????‡ ?ง???ง?† ?…?ง?‡
?†?ˆ?ง?…???ฑ | 2012 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ง?ฉ?????ฑ | 2012 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » 2012 » ???????ง?…???ฑ
?????ˆ???? | 2012 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?????ฑ 92 ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ?????ฑ 92 ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ต???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?????ฑ ?…?ง?‡ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ?????ฑ 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?????ฑ ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 8 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 3 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡.?†?ง?‡?ง?ฑ.???ง?…
???ˆ?ฑ ?†?ˆ?ฑ?ˆ???? ?ฉ???? 93
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93
Index_image1419157846.php
???ง???ง?ฑ ?????ฑ?? ?ˆ ?????ฉ ???ง?†???ฐ ?ฉ???? : Index_image1416948191.php
???ง?? ???ฑ?†?????ง?† ?ฉ???? ???ฉ?? ?ง?? ???????ง ???ฑ???† ?‡?ง : Index_image1420009038.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?? ?ฉ???? *5
?…?†?ท?‚?‡ ???????ง ?ˆ ?????? ?†?ฎ?ˆ?ฑ???‡ ?ฑ?ˆ?????ง?? ???ง???ˆ : Index_image1418832173.php
???ง?„?† ?†?†?? ?…?†???ˆ?ฑ?‡ ?ง?„?…?????ฉ ?ฌ?????ฑ?‡ ?? ?ฉ???? : Index_image1418832068.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง???????ง?† 91 ???ฑ?… ?ˆ?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ฌ???†?ˆ?ง?ฑ?‡ ?…?ˆ?????‚?? ???ฌ?ฑ ???ฑ ?ฉ????
???ฑ?‚?ฑ?ง?ฑ?? ?…?????ฑ ???ฑ???ง???? ?????? ?ˆ ???ต?ฑ?‡ ???ฑ?ง?‚
???„?? ?†?ง?… ???ฐ?ง?ฑ?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20???‡?…?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ???ฉ ?‡???„ ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ?????ฉ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† ?? ?ฉ???? *4
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?…?ฑ???… ?? ?ฉ???? *4
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? ?? ?ฉ???? *3
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ?ง?????ง?? ???ฑ?‚ ?? ?ฉ???? *3
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???„?ง?…???†???ˆ ?? ?ฉ???? *4
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ฑ?ง?†?? ?‡???„ ?? ?ฉ???? *4
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?????ง?† ?? ?ฉ???? *5
?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?? ?? ?????? *5
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???…?ง???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?…?‡?ฑ 92???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ?…?‡?ฑ 92 ?ˆ?????‡ ?????? ?‚?ฑ???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ?…?‡?ฑ92 ?ˆ?????‡ ?????? ?‚?ฑ???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ?…?‡?ฑ 92 ?ˆ?????‡ ?????? ?‚?ฑ???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง???ง?????ฑ?ง?† ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?…?‡?ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ?…?‡?ฑ92 ?‡???„ *4???ง?ฑ?ง ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? *4 ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 31 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? *4 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?ˆ 31 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?…?‡?ฑ 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4?ต???? ???ง ???‡???ฑ???† ?†?ฑ?ฎ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† *3?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ต???? ?ˆ?????‡ 1 ?…?‡?ฑ 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 29 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? *4 ?ˆ?????‡ ?…?‡?ฑ 92???ง ?ฉ?…???ฑ???† ?‡?????†?‡ ?‡?ง ?ˆ ???‡???ฑ???† ?ฎ???…?ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง*4 ?ˆ?????‡ ?…?‡?ฑ 92 ???ง ?†?ฑ?ฎ ?‡?ง?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ˆ?????‡ ?ง?ฎ?ฑ ???ง???????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ???ง 30 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92 ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง???? ???‡ ?…???? ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† *5 ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?? ???„?ง?…???†???ˆ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 16 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ ?…?ง?‡ ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† *4 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ???ง ?ฎ?ฑ?ˆ?ฌ 16 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?…-?ˆ?????‡ 8 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92 ???ˆ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » rezbba
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » rezbba
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » rezbba
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » rezbba
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » rezbba
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?????ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ???ง?ฑ???ฎ ?‡?ง??2 ?ˆ 3 ?ˆ 4 ?ฎ?ฑ???ง?? ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ˆ?????‡ ?????ท???„?ง?? ?ฎ?ฑ???ง?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ฎ?ฑ???ง?? 92 ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ ???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ฉ????
?‡???„ ?‡?„???ง ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ?…???ฑ?† ?ˆ ?…?ฌ?‡?? : Index_image1418000266.php
?????ฑ?? ?‡???„ ?ˆ?†?ˆ?? ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? 4*
???ฉ???‡?ง?? ?‡???„ ?‡?„???ง ?ฉ???? : Index_image1418850982.php
?†?‚???‡ ?‡???„ ???????ง?? ???ฑ?‚ ?ฉ????
???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ?????ท???„?ง?? ?ฉ????
???ฉ?? ?‡???„ ???ฑ???ง ?ฉ????
?????ฑ?? ?‡???„ ???????†?? ?‡?ง ???ฑ ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ???ฑ???ง?ฑ?‡ ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ ???????ง ???????ง?? ???ฑ?‚ ?ฉ???? : Index_image1422091334.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?…?‡?ฑ 93 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?…?‡?ฑ 93 ?‡???„ ???ฑ?ง?…?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?…?‡?ฑ 93 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?…?‡?ฑ 93 ?ˆ?????‡ ?????? ?‚?ฑ???ง?† ?‡???„ ?…?ฑ???…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?…?ฑ???ง?? ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ?…?ฑ???ง??92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?…?ฑ???ง?? 92 ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?…?ฑ???ง??92 ?ˆ?????‡ ?????? ???????? ???ท?ฑ ???ง ?‚???…?? ?ง?ฑ???ง?† ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง???ง?????ฑ?ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 16 ?…?ฑ???ง??92 ?ˆ?????‡ ?????? ???????? ???ท?ฑ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????? ???????? ???ท?ฑ ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 14 ?…?ฑ???ง?? ???ง ?ฎ?ฑ?ˆ?ฌ 17 ?…?ฑ???ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† *5 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?…?ฑ???ง?? 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? ?ˆ?????‡ ?????? ???????? ???ท?ฑ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?…?ฑ???ง?? ?ˆ?????‡ ?????? ???ท?ฑ ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ???ง ???‡???ฑ???† ?ฎ???…?ง?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ฑ?ง?†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 5 ?…?ฑ???ง?? ???ˆ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ฑ ?‡???„ *4 ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 5 ?…?ฑ???ง?? 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?„?ˆ???ˆ?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? 6 ?…?ฑ???ง??92 ?ˆ?????‡ ?…?ง?‡ ?ฑ?…?ถ?ง?† ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?…?ฑ???ง?? ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง *4 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?…?ฑ???ง?? 92 ?ˆ?????‡ ?????? ???ท?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ?…?ฑ???ง?? 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ˆ?????‡ ?…?ง?‡ ?ฑ?…?ถ?ง?† 92 ???ง?ฑ???ฎ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?…?ฑ???ง?? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฎ?ฑ ?‡?????‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ ???ฑ???ง 28 ?????ฑ ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?????‡ ?…?ง?‡ ?ฑ?…?ถ?ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 26 ?ˆ 27 ?ˆ 29 ?????ฑ ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ?????ท???„?ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?????ฑ ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 24 ?????ฑ ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?????ฑ ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?…?ง?‡ ?ฑ?…?ถ?ง?† ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„*5 ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?????ซ?†?ง???? ?ˆ?ˆ?ฑ?? ???ฑ???ง 23 ?????ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ?????ฑ ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† *3 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ???ง 23 ?????ฑ ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?…?ง?‡ ?…???ง?ฑ?ฉ ?ฑ?…?ถ?ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?????ฑ ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?…?ฑ?ฉ?? ???ฌ?ง?ฑ?? ???????ˆ?† ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?‡???„ ?†?‡?ง?ฑ ?????ง?ฑ?‡ ???? ?†?????ฑ ?…?ฑ???… ?ฉ???? : Index_image1420784851.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ง???ฑ?? ?ฉ???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง???????†?ง???? ?‡???„ *4 ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ2?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ…???ฉ?? ?ง?? ???‡???ฑ???† ?‡???„ ?‡?ง?? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?ง???ง?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ *4 ???ฑ???ง?† ?ฉ????..3 ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? …21 ?????ง?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ?ฉ???? 22 ???‡ 24 ?ง???ง?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?ง???ง?† ?…?ง?‡ …2???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง???ง?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?…?ง?‡?ง?†20 ?ง???ง?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?ง?? 20 ?ง???ง?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ???‡ 14 ?????ง?† ?…?ง?‡ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
???‡???ฑ???† ???…?ง?† ?????ฑ ???‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ?ง?????†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ ?ง?†?ง 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ???‡?…?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?ˆ?ง?? ?ต???ˆ?‚???ง?† ???ง???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?ˆ?ง?? ?ต???ˆ?‚???ง?† ???ง???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?ˆ?ง?? ?ต???ˆ?‚???ง?† ???ง???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?ˆ?ง?? ?ต???ˆ?‚???ง?† ???ง???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?ˆ?ง?? ?ต???ˆ?‚???ง?† ???ง???‡
???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ˆ?????‡ ?????? ???ท?ฑ 93 ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‚???„ ?ง?? ?????? ???ท?ฑ 93 ?‡???„ ???ง?ฑ?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?????? ?ง?? ?????? ???ท?ฑ 93 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????? ???ท?ฑ 93 ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฎ?ฑ ?…?ง?‡ ?ฑ?…?ถ?ง?† 93 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…????
?‡???„ ?????ฑ?? 5?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ?ฉ???? : 5 : Feed : Index
???ง???ง?ฑ ?…?ฑ?ฌ?ง?† ..::KishTourism.info::.. : ?ง?????ฑ?ง?ฉ ???‡ ?ฎ???ฑ???‡??
..::KishTourism.info::.. - 2756 ???ง?????ง?†?? : ??????
???„?ง??
(?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ) ?ฉ???? 3???? ?????…?ง?‡ 91 ..::KishTourism.info::..
****???ˆ?ฑ ?ฉ????*****?‡???„ *3 ???…?ง???ง ..::KishTourism.info::..
57 ???ˆ?†?‡ ???ฑ?†???‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » hotel darya kish
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » kish
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?? ???ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ˆ?????‡18 ?ˆ 19 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???? ?ˆ ?‡?ˆ?ง ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???? ?ˆ ?‡?ˆ?ง?? ?ฉ????
???? ?ˆ ?‡?ˆ?ง?? ?ฌ?????ฑ?‡????? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?????‡?ง?? ?†???„???ˆ?† ?ฎ?„???ฌ ???ง?ฑ??
?????ง?? ?ˆ ?ฑ???ˆ?… ?…?ฑ?ˆ?… ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ?????ง?? ???ฑ?ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ?????ง?? ???ฑ?ง?† ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ???ฑ?ง?…???? ???ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง???ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?ฉ????
?????ฑ?? ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?†?‚???‡ ?‡???„ ???†?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???? ?‡???„ ?????ท???„?ง?? ?ฉ????
?????ฑ?? ?‡???„ ???…?ง???ง ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ?ฉ ?ง???? ???ฑ ?ฉ????
?†?‚???‡ ?‡???„ ???ฑ???ง ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ?ง???‰ ???ง?? ???ถ?ง?‰ ???ง??
?????ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?†?‚???‡ ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ???ง???ง?† ?ฉ???? ???ฑ?ฑ?ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ?ต???? ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?ฑ???ฑ?ˆ ?‡???„ ???„?ง?…???†???ˆ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ???„?ง?…???†???ˆ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ?ˆ?†?ˆ?? ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?ฑ???ฑ?ˆ ?‡???„ ???ง?ฑ?? ?†???ฉ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?? ?†???ฉ ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?‡???„ ???ง???ฑ?†???ง ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?ˆ ?†?‚???‡ ?‡???„ ?????…?ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????ฑ?? ?ˆ ?†?‚???‡ ?‡???„ ???ง?ฑ?? ?†???ฉ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?????ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ????…?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… 10/8
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???„?ง?†???‚ ?‡?ง?? ???????ง
???…?ˆ???? ?ˆ ???ฑ?ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???…?ˆ???????ง?‡ ???„?ง?????ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง???ง?‚?‡?ง?? ?‡???„ ?????…?ฑ?? ?ฉ????
???„?ง?‚?‡ ?…?†???ง?† ???‡ ?ง?‡???ง?? ?ฎ?ˆ?† ..::KishTourism.info::..
???ง?„?ง?ฑ ?‡?…?ง???? ?‡?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ง?ฌ?ง?ฑ?‡ ?†?ง???ฑ ?…???ง???ฑ???? ???ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฑ?ง?ฉ?? ?????ฑ???ญ?? ?ฉ????
?ง???ง?ฑ?‡ ???…?ˆ???? ?ˆ ?????ˆ?‡?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ง?ฑ?ง?ฆ?‡ ???ฑ?ˆ???? ???‡ ???ง???ง?ฑ ..::KishTourism.info::..
?ง?ฑ???ง?† ???ฑ???† ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ ???ฎ?ฑ???† ?ฑ?ˆ?? ?‡?ง?? ???ง?„ ???ง ?????? ?†???… ?ฑ?ˆ????
?ง?????‚???ง?„ ???ฑ ???ฑ?ˆ?????ง?‡ | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ง?????‚???ง?„ ???ฑ?ˆ?????ง?‡?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง???ฉ?„?‡ ?????ฑ???ญ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???†?????? ?‡?†?ฑ?…?†??
?ง?????ง?? ?‚?ฑ???ง?† ?ˆ???????ฑ ???ฑ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92
?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 18 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 2 ?????ง?ฑ?‡ ?????ง?ˆ???? ..::KishTourism.info::..
?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3* ???…?ง???ง ..::KishTourism.info::..
?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…?? 4 * ..::KishTourism.info::..
?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ???ฑ?†?? 3* (???ง??) ..::KishTourism.info::..
?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5* ???ง?????ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 29 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?????ง?ˆ????2* ..::KishTourism.info::..
?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ???ง?ฑ?ง ..::KishTourism.info::..
?ง???ฑ ?ˆ?????‡ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5* ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?‡?ง?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„?‡?ง?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ง?‚?ง?…?? ???ฑ?‡???„ ?ˆ?†?ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฎ?„?????ง?† ?ท?„?ˆ??
?ง?…???ง?†?ง?? ?ˆ?????‡ ?ˆ ?ฎ?ง?ต ?????† ?ง?„?…?„?„?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฑ?ฉ?? ?ฎ?ฑ???? ?ฉ????
?ง?…?ˆ?ฑ???†?ง?† ???ง???…?ง?† ?…?†?ท?‚?‡ ?????ง?? ?????? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฑ?????ˆ?ฑ?ง?† ???…???„???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?ฑ???ง?‡?? ?‡???„ ???ง?†?ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?ฑ???ง?‡?? ?‡???„ ???ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?ฑ???ง?‡?? ?‡???„ ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?ฑ???ง?‡?? ?‡???„ ???…?ง???ง?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?ฑ???ง?‡?? ?‡???„ ?…?ฑ???…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?ฑ???ง?‡?? ?ˆ ???ฑ???????ฑ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?ฑ???ง?‡?? ?ˆ ???ฑ???????ฑ?? ?‡???„ ???ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฑ?????ˆ?ฑ?ง?† ?ฉ?ˆ?‡ ?†?ˆ?ฑ
?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?‡???„ ???†?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?‡???„ ?????ท???„?ง?? ?ฉ????
???ฑ???????ฑ?? ?‡???„ ?‡?„???ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?‡???„ ?‡?„???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?…?ฉ?ง?†?ง?? ?‡???„ ???ฑ?ง?†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ?‡?ง?? ???ฑ??????
?…?ฑ?ง???… ?????ฑ?ฎ?ˆ?ง?ฑ???ง?† ?????? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ง?†?ˆ?ง?? ???ฐ?ง?‡?ง?? ?ง???ฑ?ง?†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ?????† ?ง?„?…?„?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ?????† ?ง?„?…?„?„?? ???ฑ??????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ?ฑ?ˆ???ง?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฌ???…?? ???ฌ?ง?ฑ?? ?…???ฉ?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ???????ง ?ˆ ?…???ฑ?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง???ง?ฑ ?…?ฑ?ฉ?? ???ฌ?ง?ฑ?‰ ???????ˆ?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฉ???‡?ง?? ?‡???„ ???ง?†?ˆ?? ?ฉ????
???ง?????ง?‡ ???ˆ?ง?ฑ???ง?ฑ?? ?????? ..::KishTourism.info::..
???ง?†?ˆ?ง?† ???ง?ฑ ?????ฑ???† ?ฌ?????ฑ?‡ ?????? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ฑ?????ง?ฑ?? ?ฉ?†???ฑ?? ?…?ง?????ง?ฑ ???„?ง?ญ?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ฑ?????ง?ฑ?? ?†?…?ง???????ง?‡?ง?? ?†???…?‡ ???ˆ?… ???ง?„ 92 ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฎ?„???ฌ ?‡?…?????‡ ???ง?ฑ??
???„???ท ?ฑ???? ?ˆ ???ฑ?????? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…???ฌ?? ???ˆ?…???ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ?‡ ?‡?ฎ?ง?…?†?????ง?†
???„???ท ?‡?ˆ?ง?????…?ง???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ???ˆ?? ?‡???„ ?ฉ????
???‡???ฑ???† ???…?ง?† ?????ฑ ???‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???‡???ฑ???† ?‡???„
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฑ???ฎ?†?‡ ???????ง???? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ง???????ฑ?ง?†?ง?† ?ฌ?????ฑ?‡ ?????? ..::KishTourism.info::..
???ง???????…???ฑ ???ฑ ?????? ..::KishTourism.info::..
???ง?„?ง?ฑ ???ˆ?ฑ?? ?…?†?ท?‚?‡ ?ง?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฑ?ˆ?ง?? ?ฑ???? ???ฑ?????? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฉ???? ???ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ฉ?????ฑ?ง?†?? ?ฉ????
???ฎ?????? ?ฎ???…?ง?? ???ฑ???????ฑ?? ???ง?…?„ : ???† ???ฎ?????? ???ˆ?ง?ต?? ???† ???ฎ?????? ???ง?ฑ?ฉ ???„?????† ?‡?ง ..::KishTourism.info::..
???ฎ?????? ???ฑ???????ฑ?? ???ง?…?„ : ???† ???ฎ?????? ???ˆ?ง?ต?? ???† ???ฎ?????? ???„?????† ?‡?ง | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ฎ?????? ???ฑ???????ฑ?? ???ง?…?„ : ???ฎ?????? ???ˆ?ง?ต?? ???† ???ฎ?????? ???ง?ฑ?ฉ ???„?????† ?‡?ง | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ฑ?†?????ฑ ???ฑ?ˆ?????ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ต?ง?ˆ???ฑ ?‡???„ ???„?ง?…???†???ˆ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฉ???‡?ง?? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?ฉ????
???ฉ???‡?ง?? ?‡???„ ?ต???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฉ???‡?ง?? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ฉ????
?…?ˆ?‚?????? ?‡???„ ???ง?ฑ???†???ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฉ???‡?ง?? ?‡???„ ?‡?„???ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฉ?ง?†?‡?ง?? ?????ฑ???ญ?? ?ฉ????
???‚?ˆ???… ?†?…?ง???????ง?‡?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???„?ˆ???????ˆ?†?? ?ˆ ?ฑ?ง?????ˆ???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???†???„?? ?†???… ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???†?????? ?‡?ง?? ?‡?†?ฑ?…?†???ง?†
???ˆ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?…???? 27 ?ง???ง?† 91 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ 3 ?ฑ?ˆ???‡ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ฉ???? 17 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?‡???„ *3 ???ง?ญ?„?? ???????†???‡?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?ญ?„?? ???????†???‡?ง
???ˆ?ฑ ?????ฑ?? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?????ฑ?? ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ???ง?† 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?????ฑ?? ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?†6 ?ง?ฐ?ฑ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?????ฑ?? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 6 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?‚???…?? ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?‚???…?? ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 27 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?‚???…?? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ˆ 19 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† ?‡???„ ?????ท???„?ง??
???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? 13 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง?????ง???ง?†?ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? 3 ?ฑ?ˆ???‡ ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 28 ?ง???ง?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง???? 15 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? 27 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?????ง???ง?†?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… 8 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ???ง?ฑ???ฎ ?‡?ง?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1?ˆ2?ˆ3 ?????…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ???ฐ?ฑ92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24?ˆ 25?ˆ26 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 92 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ?ง???ง?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 8 ?ง?ฑ???????‡???? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ ???ฑ?ง?†??
???ˆ?ฑ ?ง???????†?ง???? ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… 3???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ง???ฑ?? ?ฉ???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ง???ฑ?? ?ฉ???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง???????†?ง???? 2?????…?ง?‡ ?‡???„ *4 ?ง?†?ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ง???ฑ?? ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?????ฑ ???‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? 9 ?ง?ฑ???????‡???? ?‡???„ ?ง???ง?????ฑ?ง?† ???ง ?‚???…?? ?ง?????ซ?†?ง???? 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ง?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 10 ?ง?????†?? ?…?ง?‡91 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?? ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 10 ?ง?????†?? ?…?ง?‡91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 2 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ 91 ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ???‡ ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…???? 20 ?????…?ง?‡…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 10/3
???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ???ง 15 ?ง?ฑ???????‡???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?ˆ 31 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง?????ง?† ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ????…?‡???„ *5 ???ง?????ง?†
???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ???ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ?ง???ง?† ???‡9 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3* ???…?ง???ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?„?? ?‚?ง???ˆ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?„?? ?‚?ง???ˆ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? …..?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…????…20 ?????…?ง?‡…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 16 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ?ง?ฐ?ฑ 92?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 3- ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?†?ˆ?ฑ?ˆ???? 93 ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ???? ???ฉ??
???ˆ?ฑ ?†?ˆ?ฑ?ˆ???? ?ฉ???? 93 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?‡?ง?? ?ง?ฑ???ง?† ?‚???…?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง
???ˆ?ฑ ?ˆ?????‡ ?ฉ???? ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ˆ?????‡ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ???‡?…?† 91 ???ˆ ???? ?ˆ ???‡ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 top???ง?ฑ?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? …???‚???‚?‡ 90 ?‡???„ *5 ?ต????…8 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ...?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????...?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…????2 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? …?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?……21 ?????…?ง?‡…4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡.?†?ง?‡?ง?ฑ ?ˆ ???ง?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? .3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 14 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ?‡???„ *5 ?ต???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 19 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 2 ???? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ???ง?† 9 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *4 ???ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 22 ???‡?…?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 22 ???‡?…?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 22???‡?…?† 92 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 25 ?ง???ง?† ?…?ง?‡ ?‡???„**** ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 2???? ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? 5* ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 2???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ?ฑ?ˆ???‡ ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ ???ง?????ง?† *5 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ???ˆ???ฆ?? ?ง???ง?ฑ???…?ง?† ?ง?ฑ?… ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?†?ฑ?ฎ ???ง?„?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?? ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 4 ?ฑ?ˆ???‡ ?‡???„ *3 ???ง?ญ?„?? ???????†???‡?ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 4 ?ฑ?ˆ???‡ ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ง?† 92 ?‡???„ ???ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ฑ?? ?‡???„ *3 ???…?ง???ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ?ˆ 6 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?ˆ?ฑ?????ฑ?? › ?ฑ?ง?‡????ง?†???ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† 19 ?ง?????†??91 ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ?ˆ?????‡ ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ???‚???‚?‡ 90
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‚???…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ 19 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‡???„ *4 ?ง?†?ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? 18 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ???ง?ฑ???ฎ ?‡?ง?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ˆ 16 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‡???„ ?????ท???„?ง?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? *4
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 19 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 92 ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ??92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ฑ ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ??8 ???? 92 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ???‡???ฑ???† ?ฎ???…?ง?? ???ˆ?ฑ ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?‚???…?? ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ ?????ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 29 ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ˆ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?‚???…?? ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?‡???„ ?ง???ง?? ???ฑ?ง?† 3* ?ˆ?????‡ ?????? ???????ฑ92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15?ˆ 16 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?‡???„ ?????ฑ?ฉ ?ง?ฑ?… ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง???????†?ง???? ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ2?????…?ง?‡ ?‡???„ *4 ?ง?†?ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?‡???„ ???…?ง???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?†?‡?ง?ฑ???‡?… | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† ?…?ง?‡ 92 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† *4 ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?†92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ท???„?ง?? ???‡?…?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ท???„?ง?? ?…?ง?‡ ?…?ญ?ฑ?… ?‡???„ ???????†???‡?ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ฑ92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ ?‡???„ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?‡???„ 5* ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ?ง???ง?†92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 ???ง?? ?ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… 3 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???? ?…?ง?‡ 92 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???? ?…?ง?‡ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???? ?…?ง?‡ 92 ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????…?ง?‡ 91 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????…?ง?‡ 91 ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ˆ???? ?ง???ง?ฑ???…?ง?† ?ง?ฑ?… ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‚???…?? ?‡???„ ?ต???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? *4 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?…?ญ?ฑ?… ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4* ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?…?ฑ???ง??92 ?‡???„ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????26 ?ง???ง?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง ???‡???ฑ???† ???ฑ?ˆ?ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?? ???ง?ฑ?????ง?†4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?†?ฑ?ฎ ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ˆ?????‡ 11 ???ฑ?ˆ?ฑ?????†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ???ฑ?ˆ?ฑ?????†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?‡???„ ???ง?†???ฐ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?‡???„ ???ง?†???ฐ?ง?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ?‚???…?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?????…?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ?‡???„ ?‡?„???ง 4 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ??92 ?‡???„ ???ฑ?ง?†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?ญ?„?? ???????†???‡?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?† ?ˆ?????‡ ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???ง?? ?„?ˆ?ฉ?? ?‡???„
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?†…???‡?…?† ?…?ง?‡ 91 ???ง ???‡???ฑ???† ?ฎ???…?ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?…???? ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ???ง?†21 ?????ง?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ?ง?????†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ???ง?† 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?? ???„?ง?…???†???ˆ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง 26 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ???‡?…?† 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???„?ง?…???†???ˆ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?„?ˆ???ˆ?? 2???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง 4 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? 24 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? 9 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†???ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†???ˆ?????‡ ???‡?ง???? ?ง?…?ง?… ?ฑ?ถ?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ?? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ?? ?ˆ?????‡ 22 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ?????ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 6 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง???? ?ˆ?????‡ ?…?????ซ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ???ง?ฑ???ฎ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 26 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…???ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ?ˆ?????‡ ?…?????ซ ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????(?…?ฎ?ต?ˆ?ต ?ฎ?ง?†?ˆ?ง???‡ 3 ?†???ฑ?‡)
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?†2 ???? ?ˆ3 ?ฑ?ˆ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ?ต???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ?ต???? ?ˆ?????‡ 26 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ?ต????….14 ?????…?ง?‡…2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ???ง?ฑ???ฎ ?ฑ???? 10/12
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? 3???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? 4 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ 91 ???ˆ ???? ?ˆ ???‡ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 3* ???ง?† ?ฑ?ง???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 5* ???ง???ง?† ?ˆ?????‡ ?†?…?ง???????ง?‡ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 8 ?ง???ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ฑ?ง?…?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 26 ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?????ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?ง???ง?† 92 ?ˆ?????‡ ?????ท???„?? ???ง???ˆ?ฑ?ง ?ˆ ???ง???ˆ???ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง???ง?????ฑ?ง?† ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† *4 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† ?…?ฑ???ง?? 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ?ง???ง?†92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ???? 92 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???…?ง???ง 23 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?ง?ฑ???????‡???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?????ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?…?‡?ฑ92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ˆ?????‡ ?????? ?‚?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง*4
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† *5 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ง???ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?„?ง?ฉ ?????? ?†?ˆ?ฉ ???ง?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ต???? ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ต???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?ง?ฑ???????‡???? 4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง???? ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ?ˆ?????‡ 28 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ 91 ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?…?ง?‡?ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? 24 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„*4 ?ต???? ?…?‡?ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„4* ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ???? 92 ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† 4 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ?ง???ง?† ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???„?ง?…???†???ˆ 4 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 * ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3* ???ง?ฑ?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? 3* ???ง?ญ?„?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?ง?????†?? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ???? 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?????ง?? ???ฑ?‚ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?ˆ 21 ?ง?ฑ???????‡???? 92 ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? *4 ???ง ?†?ฑ?ฎ ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?…?ฑ???… ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?ง???ง?† ?…?ง?‡ ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?ง?ฑ???????‡???? ?‡???„ ?ต???? ???ง ?‚???…?? ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„?? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 6 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 16 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? 4 ?ฑ?ˆ???‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง18 ?ง?ฐ?ฑ 92 ???‡ ???? ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…??4 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ??4 ???‡?…?†92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?…?ง?‡ ?…???ง?ฑ?ฉ ?ฑ?…?ถ?ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????ง?† 92 ?‡???„ *3 ?????ง?????ฑ?ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????ท???„?ง?? ?ง?ฎ?ฑ ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 26 ???? 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?ฎ?ฑ???ง?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง?ฑ?ง *4 ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????? ???????ฑ ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????? ?‚?ฑ???ง?† ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????? ?‚?ฑ???ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?…?ง?‡ ?ฑ?…?ถ?ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?†?‡?ง?ฑ ???†???‡ ???ฎ?ฑ ???ง?„ 93 ???ง ?‚???…?? ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ง?? ?…?ง?‡?ง?† ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฉ?? ?ง?? ???‡???ฑ???† ?‡???„ ?‡?ง?? *5 ?ฌ?????ฑ?‡ ?????…?ง?‡ 91 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ˆ?ฑ ?ฉ????… ?‚???…?? ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?†..21 ???‡ 24 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ????4 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ?‡???„ *4 ???„?ง?…???†???ˆ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฑ?ˆ?????ง?? ???ง?ฑ???ฎ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?‡?ง?†???ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ?ฉ???? ???? ?…?ง?‡ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ???? ..::KishTourism.info::..
?????… ?ง?†???‚?ง?„ ?ฎ?ˆ?† ???ฑ ?????? ..::KishTourism.info::..
?…???ง???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ?ง?ฐ???‡ ?‡?ง?? ???ˆ?ฑ????????
?ฌ?ง?????‡ ?…?????ฑ???? ?ฌ?ง?…?? ?????????? ..::KishTourism.info::..
?ฌ???ง???ฑ ?ˆ ???†?ง???ฑ ?ฎ?„???ฌ ???ง?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฌ???ง???ฑ?ฎ?„???ฌ ???ง?ฑ??
?ฌ???† ???ง?ญ?„?? ?ˆ?????‡ ?ฎ?ง?†?ˆ?ง???‡ ?‡?ง ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ฌ???†?ˆ?ง?ฑ?‡ ?ง?? ???‡ ?…?†?ง?????? ?????? ?‚?ฑ???ง?† ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ฌ???†?ˆ?ง?ฑ?‡ ???ง???????ง?†?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ฌ???†?ˆ?ง?ฑ?‡ ?…?ˆ?????‚?? ???ฌ?ฑ ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฎ???…?ง?? ???ˆ?ฑ ???ง?…?„: ???„???ท / ?ง?‚?ง?…?? ?ง?????‚???ง?„ ???ฑ?ˆ?????ง?‡?? ?ต???ญ?ง?†?‡ ???ฎ???????ง?? ?ฎ???…?ง?? ???ฑ???????ฑ?? ********************************* ???ˆ?ถ???ญ?ง??: ?‡???„ ?†?ง?ฑ???ฑ ?ˆ ?????ฑ ?‚?ง???„ ?ง?????ฑ???ง?? ?…?????ง????. ???…?ง?† ???ญ?ˆ???„ ?ง???ง?‚ ???ง???? ?ฑ?? ?ˆ ???ฎ?„???‡ ?ง???ง?‚ ???ง???? ?ฑ??
?ฎ???…?ง?? ?‡???„ ???†?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ฎ???…?ง???? ?ฉ?‡ ???‡ ?‡?…?ฑ?ง?‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ?ง?ฆ?‡ ?…?? ???ฑ???? : ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฑ???????ฑ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?†?????ง?‡ ?????† ?ง?„?…?„?„?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?????????ง?‡ ?‡?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ?…?ฑ???… ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????????ง?‡?ง ???ฑ???ง?ฑ?‡ ?‡???„ ?‡?ง?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????????ง?‡?ง ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????????ง?‡?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?†?ฑ?ง???? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?????????ง?‡?ง?? ?…?‡?…?ง?†?ง?† ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????????ง?‡?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????????ง?‡?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ?ต???? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?…?ง???????ง?‡ ?ฎ???†?????ง?† ?ฉ????
?†?…?ง???????ง?‡ ?????† ?ง?„?…?„?„?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????????ง?‡?ง?? ?‡???„ ???„?ง?…???†?ฉ?ˆ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????????ง?‡?ง?? ?‡???„ ???ง?ฑ?? ?†???ฉ ..::KishTourism.info::..
?????????ง?‡?‡?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ???†?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????????ง?‡?‡?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ???…?ง???ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?????????ง?‡?‡?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ???????†?? ?‡?ง?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?????????ง?‡?‡?ง?? ?‡???„ ?ˆ?†?ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ต?†???? ???ฑ???????ฑ?? ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?‡?ง?? ?ง?ฑ???ง?† ???ฑ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?‚???‡ ?‡???„ ?ง?????ง?? ???ฑ?‚ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ฑ???ฑ?ˆ ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฑ?????ˆ?ฑ?ง?† ???†???? ???ง?? ???‡????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฑ?????ˆ?ฑ?ง?† ???ฑ?ง?†???ˆ?‰
?ฑ?????ˆ?ฑ?ง?† ?ฉ?ˆ?‡ ?†?ˆ?ฑ ?‡???„ ?ต???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????ท???„?ง?? ???ฑ ?ฉ????
?ฑ?ˆ?? ?ฌ?‡?ง?†?? ?…?ฑ?ง?‚???? ???ฑ?ˆ?ง?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฑ?ˆ?????ง?? ???ง???ˆ
?ฑ?ˆ?? ?‡?ง?? ?†?ˆ???† ?????ฑ???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???†?? ???„?ง?…?? ?ฑ?ˆ?ง?† ???ฑ ?…???ง?ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???????ง???ฑ???† ?ฑ?????ˆ?ฑ?ง?† ?ฌ?????ฑ?‡ ???????ง?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?ญ?„ ?…?ฑ?ฌ?ง?† ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ง???…?ง?† ?…?†?ท?‚?‡ ?????ง?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ง???…?ง?† ?‡?ˆ?ง?????…?ง???? ?????ˆ?ฑ ..::KishTourism.info::..
???ง???†?ง?† ?ˆ???ฑ???????ฑ?ง?† ?????? ..::KishTourism.info::..
???ง?„?† ???†???? ?ฑ?ˆ?? ?…???? ?????? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ง?„?† ?‡?…?ง???? ?‡?ง?? ?????† ?ง?„?…?„?„?? ?ฉ????
???ง?„?† ?†?†???…?†???ˆ?ฑ?‡ ?ง?„?…?????? ..::KishTourism.info::..
???ง???? ?‡???„ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?????? ?ฉ?ง?„?ง ???ˆ?„?? ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฑ?ง?ฉ?? ?ฎ?ฑ???? ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ????
???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???…?ง???ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???…?ง?ฑ?‡ ???„???† ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???‡?ฑ ???ง?????ง?†?? ?ญ?ฑ???ฑ?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???‡?ฑ ?ฉ?ง?ฑ????
?ต???ญ?ง?†?‡ ?…?†?ˆ ???ง??.?†?ง?‡?ง?ฑ ..::KishTourism.info::..
?ต???ง ?ˆ ?????…?ง?? ?…?ฑ?ฉ???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ต???ง?ˆ ?????…?ง?? ?…?ฑ?ฉ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?ง???ง?????ฑ?ง?† ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ท?ฑ?ญ ???????????ฑ?? ?ง?? ???†???„?? ?†???… ???ฑ?ฌ?????ฑ?‡ ?????? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?‡?ง?? ???ง?ญ?„?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???ง?ฑ?? ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฉ?? ?ง?? ?‡???„ ???†?ง ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ???„?ง?…???†???ˆ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ???ง?ฑ?? ?†???ฉ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฉ?? ?‡?ง???? ?ง?? ?‡???„ ?ˆ?†?ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฉ?? ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฉ?? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฉ?? ?‡???„ ???????†???‡?ง ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?‡???„ ???ง?†?ฑ?ง???? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ฉ???‡?ง?? ?‡???„ ?ง?????ง?? ???ฑ?‚ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฐ?ง?‡?ง?? ?ง???ฑ?ง?†?? ?ˆ?ฎ?ง?ฑ?ฌ??
???ฑ???ง?„???ฑ?? ???‡?ง?† ?ˆ???†???ง?† ???ฑ ?????? ..::KishTourism.info::..
???ฑ?…?ง?†???‡?? ?ง?†?????ง?…?? ?ˆ?????‡ ?????? ..::KishTourism.info::..
???ฑ?ˆ?????ง?‡ ?????† ?ง?„?…?„?„?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฑ?ˆ?????ง?‡?‡?ง?? ???ฌ?ง?ฑ??
????????????ˆ???‡?ง?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?????? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚?ง???„ ???ˆ?ฌ?‡ ?…???ง???ฑ???† ???????? ..???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ?? ?ˆ?????‡ 22 ???‡?…?† ?…?ง?‡
?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„?‡?ง?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‚?ง???‚?‡?ง?? ?ฉ?? ???????‡ ?ง?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 3 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ???ง?ฑ?ง ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 8 ?ง?ฐ?ฑ ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ?ง???ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? *4?ˆ?????‡ 12 ?ง?ฑ???????‡????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 4 ?ง?ฑ???????‡???? ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?????ง???ง?†?ง
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?????ง???ง?†?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 15 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?ˆ?????‡ 26 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 15 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ???ˆ???? ?ง???ง?ฑ???…?ง?† ?ง?ฑ?… ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 16 ?ง?ฑ???????‡???? 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ???ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ?ง?ฑ???????‡???? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? *5 ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? *4
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?…?ง?‡?ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง?ฑ???????‡???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 4 ?ฑ?ˆ???‡ ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 7 ?ง?????†?? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 7 ?ง?????†?? ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? *3 ???ง?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 92
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‡???„ ???ฑ?ง?†??
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 91 ...?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?†15 ?ง?????†?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 91 ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?…?ง?‡?ง?† ?‡???„ *4 ???„?ง?…???†???ˆ
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 19 ?ง?????†?? ?…?ง?‡91
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? 4 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 29 ?‡???„ ???ง?????ง?†5*?ˆ?????‡ ?????? ???????ฑ ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?‡???„ ???ฑ?†?? 3* ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?…?ง?ฑ???†?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง???? 24 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 91 ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ???‡?…?† ?…?ง?‡
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?…?‡?ฑ92 ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???„?ง?…???†???ˆ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ?ง?????†?? 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 6 ?ง?ฑ???????‡???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?…?‡?ฑ ?ˆ?????‡ ?????? ???????ฑ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ?ต???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 3 * ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ?ง???ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19?ง?ฐ?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง???ง?????ฑ?ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง???ง?????ฑ?ง?† ?…?‡?ฑ92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? *4 ?ˆ?????‡ ?…?‡?ฑ 92
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† *4 ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† 4* ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ?ง???ง?†92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 21 ???ฑ?ˆ?ฑ?????†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ˆ?????‡ 2 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ??
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ง???ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ?ง?ฑ???????‡???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง*4
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† ???‡?…?† ?…?ง?‡ 91
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ง?ˆ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?…?‡?ฑ ?ˆ?????‡ ?????? ???????ฑ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ต????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? ?????? ?‚?ฑ???ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?‡?„???ง *4 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ง?ฑ???????‡???? 92 ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?ง?ฑ???????‡???? 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?????ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„*4 ?ต????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?…???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 * ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4* ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? 5 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง????3 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3* ?ง???ง?????ฑ?ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 * ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ?ง???ง?†92 ?‡???„5* ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3* ???ง?? ?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 * ???ง?ฑ?ง ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5* ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?ง???ง?†92 ?‡???„ 5* ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 14 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4* ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ???ฑ?†??3* ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???ง?ฑ?ง 4* ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 * ???ง?? ?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 ???ง?? ?ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5* ???ง???ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5* ???ง?ฑ?…???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ง???ง?†92 ?‡???„ 5* ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?ˆ?????‡ ?†?…?ง???????ง?‡ ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?† ?ฑ?ง???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 * ???ฑ?†?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 2???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† 4?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? 4* ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?????ง?ˆ???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 26?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4*?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4* ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???ง?????ง?† 5 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 12 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 3* ???ง?† ?ฑ?ง???? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ???‡?‡ ?ง?ˆ?„ ?ง?ฑ???????‡???? ?…?ง?‡ 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?†
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????? ???????? ???ท?ฑ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?…?‡?ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?…?‡?ฑ 92 ?‡???„*4 ?ต????
?‚???…?? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ?ง?ฐ?ฑ ?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ?????…?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ?‡???„ *3 ???ง?ญ?„?? ???????†???‡?ง ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…???? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ???‡ 26 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
?‚???…?? ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ27 ?ง???ง?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?‚???…?? ?‡???„ 3* ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ˆ?ง?‚?? ???ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1?ง?????†??91 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? 7 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 8 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 3 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡.?†?ง?‡?ง?ฑ.???ง?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ????….11 ?ง?????†?? ?…?ง?‡ 91 ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? ?ฉ???? 26?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
?‚???…?? ?‡???„ ?‡?ง?? ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ?‡???„ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ง?????†?? 91 ?‡???„ ?????ท???„?ง?? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‚???…?? ?‡???„ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?ง?…?ฑ?ˆ???‡???„ ?????ท???„?ง??
???ง?ฑ?ฎ?ง?†?‡ ???ง?ฑ?ˆ ???ง???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?ฉ?†???ฑ?? ?ฎ?ˆ?ง?†?†?????ง?† ?…?ท?ฑ?ญ ?ฉ???ˆ?ฑ ???ฑ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?„?ง?ฉ ?????? ?†?ˆ?ฉ ???ง?ฑ (Hawksbill) 2.?„?ง?ฉ ?????? ?????? (Green)
?…?ฌ?…?ˆ???‡ ???ฌ?ง?ฑ?? ?? ?????ฑ???ญ?? ?…?????ง ?…?ง?„ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ฌ?…?ˆ???‡ ?ˆ?ฑ?????? ?ง?„?…?????ฉ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ฌ?…?ˆ???‡ ?? ?‡???„ ?‡?ง?? ?????ง?????ฑ?ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฌ?‡?? ???ฑ???† ?‡???„ ?ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?…?????ง????
?…?ญ?ฑ?… ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…???ง?ฑ?? ?ˆ ???ง?†?????ง?‡ ?‡?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ฑ?ง???… ?????? ?‚?ฑ???ง?† ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฑ?ง???… ?‚?ฑ???‡????ฉ????
?…?ฑ?ง?‚???? ???ฑ?ˆ?ง?? ?ˆ???ฑ?ง?????? ?‡?ˆ?ง???? ..::KishTourism.info::..
?…?ฑ?ง?ฉ?? ?????ฑ???ญ?? ?ˆ ?ฎ?ฑ???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ฑ?ง?ฉ?? ???ˆ?????? ?????? ?ฉ?ง?„?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฑ?ง?ฉ?? ?ฎ?ฑ???? ?ˆ ???ฌ?ง?ฑ??
?…?ฑ?ง?ฉ?? ?ฎ?ฑ???? ?ˆ?????ฑ???ญ?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?‚?ง?ต?? ???ฑ???????ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ฑ???? ?‡?…?ง???? ?‡?ง?? ?????? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?…?ฑ?ฉ?? ???ฌ?ง?ฑ?? ???ฑ??????
?…???ฌ?? ?ง?…?ง?… ?ญ???† ?…?ฌ??????(??) ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?????? ..::KishTourism.info::..
?…???ง?…?„?ง?? ???ฑ ???ˆ?ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?‡?ง?ฌ?ฑ?? ???ฑ?†?????ง?† ???‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ˆ?ง?? ???ฐ?ง???? ???ง???? ?ˆ ???ง?ฑ???ฎ ???ฐ?????‡ ???ฑ ?????? ..::KishTourism.info::..
?…?ˆ?‚?????? ?ฌ???ฑ?ง?????ง???? ?ง???ง?????ฑ?ง?† ..::KishTourism.info::..
?…?ˆ?‚?????? ?ฌ???ฑ?ง?????ง???? ?‡???„ ?ง?†?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ˆ?‚?????? ?ฌ???ฑ?ง?????ง???? ?‡???„ ???…?ง???ง?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ˆ?‚?????? ?ฌ???ฑ?ง?????ง???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ˆ?‚?????? ?ฌ???ฑ?ง?????ง???? ?‡???„ ?????…?ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ˆ?‚?????? ?ฌ???ฑ?ง?????ง???? ?‡???„ ?ˆ?†?ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ˆ?‚?????? ?…?ฉ?ง?†?? ?‡???„ ?ง?†?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?…?ˆ?‚?????? ?…?ฉ?ง?†?? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†?ง?ˆ???ง?† ?ญ?…?„ ?ˆ ?†?‚?„ ???…?ˆ?…?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?????? ..::KishTourism.info::..
?†?ฎ???????† ???ฑ?ˆ???‡ ???ฌ?ง?ฑ??-?????ฑ???ญ?? ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฎ?„?????ง?† ?‡?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ?????ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ 15 ?????…?ง?‡ ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ?????ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?‡?ง?? 6?ˆ7?ˆ8?ˆ9 ?ง?ฑ???????‡???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ?????ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ????..?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?† ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
?†?ฑ?ฎ ?ง???ฑ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 3 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?ง???ฑ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ ?ฑ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 8 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?ง???ง?†92 ?‡???„4* ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? .8 ?????…?ง?‡ ?‡???„ *5 ?ต????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 18 ?????…?ง?‡ ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? 4 ?ง?????†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?‡???„ *5 ?ต????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 20 ?ง???ง?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 22 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? 3 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ?‡???„*4 ???ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ???ง?†
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3???? ?ˆ 4?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ 3* top ???ง?† ?ฑ?ง???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 4 ?ฑ?ˆ???‡ ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 4 ?ฑ?ˆ???‡ ?‡???„ *5 ?ต???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 9 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ 3???? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 91 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง???? ???ง?ฑ???ฎ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11/24
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง?ฑ???ฎ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 91 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ *3 ???ง?ฑ?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ฑ92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ ?ง?????†?? 91…..?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ?ง?????†?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ ?ฎ?ฑ???ง?? 92
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?‡???„ 4* ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 16 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 * ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ฑ?†?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ง???ง?†92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???…?ง???ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5* ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ˆ ???? ?ˆ ???‡ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ *3 ???ง?ฑ?????ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?? ?ฑ??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ?‡???„ *3 ???…?ง???ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?†?ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????? ?‚?ฑ???ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ?ถ?‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?‡???„ ?ง???ง?? ???ฑ?ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?† ?ฑ?ง???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 92 ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?? ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???…?ง???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?ญ?„?? ???????†???‡?ง 17 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…????23 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ง?ฑ???ง?† ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?? ???„?ง?…???†???ˆ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง 2 ?ง?????†?? 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ???‡?…?† 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ต????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ต???? ?ˆ?????‡ 1 ?…?‡?ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 14 ?ง?????†?? ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง ?ˆ?????‡ 2 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? 24 ?????…?ง?‡ ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†??22 ?ง?????†??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†???ˆ?ฑ?ˆ?? 6 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ?? 11 ?ง?????†?? ?…?ง?‡
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† 11 ?????…?ง?‡
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ?????ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ???‡?…?† 91
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ?ต???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ 22 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? 2 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? 4 ?ง?????†??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 3* top ???ง?† ?ฑ?ง???? 3???? ?ˆ 4?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ???? 92 ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง???ง?????ฑ?ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?†?ง ?ง?…?ฑ?ˆ?? 21 ?ง?ฑ???????‡???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง???? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… 21 ?????…?ง?‡.
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ฉ???? ???‡?…?† 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ???ฐ?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?????ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ญ?„?? ???ง?? ?ฑ??3* ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?ง???ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? *3 ???ง?? 7 ?ง?????†?? 91 ???ง ?ฎ???…?ง?? ?ˆ?????‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† *5 ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ˆ 22 ?ง?ฑ???????‡???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ?ˆ ?ฎ???…?ง?? ???ง?„?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† 21 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?…?‡?ฑ 92 ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„*4 ???ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„4*?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ?ง???ง?† 92 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ???‡?…?† ?…?ง?‡ …3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?‡?„???ง
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???ง?????ง?† 5?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?????ง?? ???ฑ?‚ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ ???ง?????ง?† 5 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3* ?ฌ?ง?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4* ?ง?ฑ?ง?…?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?ง???ง?† ?‡???„ 3* ???ง?? ?ฑ?? (???ง?ญ?„??) ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ?ˆ?????‡ ?†?…?ง???????ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ?‡???„ ???ง???ง?† 5 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?ง?ฑ???????‡???? ???ง ?ง?ฑ???ง?†???ฑ???† ?‚???…?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *3 ???ง
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 14 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 * ???ง?† ?ฑ?ง???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 14 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3* ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 3* ???ง?† ?ฑ?ง???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 16 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 16 ?ง?ฐ?ฑ 92?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 16 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? 4* ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…?? 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4* ?„?ˆ???ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5* ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???ง???ง?† 5 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ???? 92 ?‡???„ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† 3?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ?‡?„???ง 4 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5 * ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 26 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† 4* ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?ง?ฐ?ฑ92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? 3 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ???‡ ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง?? ?ฑ??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 29 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 29 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 29 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 3 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ?‡?„???ง 4?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 3 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? 5* ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 3 ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?ง?ฐ?ฑ92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 2???? ?ˆ3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??….?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?†
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ???? 92 ?‡???„ 4 ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 6 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 6 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ?ง???ง?†92 ?‡???„ 3* ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ???„?ง?…???†???ˆ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 8 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… 3 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ???†???ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? 4 ?????ง?ฑ?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ???‡?…?† ?…?ง?‡…?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ???? 92 ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? 4* ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 11 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ???ง?????ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 12 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ??10 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ??18 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5* ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ??25 ?ง?ฐ?ฑ 92 ???ฑ???ง ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?† ?ฑ?ง???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ??26?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ??6 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? 4* ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ??8 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?ฐ 3 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ 8 ?ง?ฑ???????‡???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ???‡???ฑ???† ?‡???„ *3 ???ง?? ?ฑ??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????ท???„?ง?? ?…?ง?‡ ?…?ญ?ฑ?… ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????? ???????ฑ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1?????ง?† 92 ???ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?…?ญ?ฑ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง???ง?†92 ?‡???„ 2 ?????ง?ฑ?‡ ?????ง?ˆ???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?†?…?ง???????ง?‡ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?†?…?ง???????ง?‡ ?ˆ?ฑ?ˆ?ฑ?? 12 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4* ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 1392
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 1392 *5 ???ง?ฑ?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฉ???ฌ ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?†
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ????....?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ????…???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง ?ฎ???…?ง?? ?…?†?ง????…23 ?????…?ง?‡…4 ?ฑ?ˆ???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ????3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง???ง?† 91 ?‡???„ 4* ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ???‚???‚?‡ 90 ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 2* ?????ง?ˆ???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†??16 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?† ?ฑ?ง???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ????
?†?ฑ?ฎ ?‡???„ *5 ?ต???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?‡???„ *5???ง?????ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ?‡???„ ?‡?„???ง ?ฉ???? ???ง?ฑ???ฎ ?ฑ???? 10/4
?†?ฑ?ฎ ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? *5?ฉ???? ???ง?ฑ???ฎ ?ฑ???? 9/13 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 19 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 3 ?????…?ง?‡ ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†??
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 4 ?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?ง?ฐ?ฑ ?‡???„ 4 ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 8 ???? 92 ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24?ง???ง?† 92 ?‡???„3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 3 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 8 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 3* ?????…?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 13 ?ง?ฑ???????‡???? ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? *4 ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ??9 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?…?? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? 4* ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 16 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 17 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 17 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?ฑ?ฎ ?ฉ?ฑ?ง???‡ ???ง?ฉ???? ?ฉ????
?†???ฑ?ง?? ???ฑ ???ง?ฑ?‡ ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ???ฑ???ง?ฑ?‡ ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?ง?? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ???†?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ???…?ง???ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ???†???ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ?????ท???„?ง?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ?ต???? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ?‡?„???ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?‡???„ ???ฑ?ง?…???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?‡???„ ???????†?? ?‡?ง?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?‡???„ ?ˆ?†?ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?‡???„ ???„?ง?…???†???ˆ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†???ฑ?ง?? ?‡???„ ???ง?ฑ?? ?†???ฉ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†?‚???‡ ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?ฑ?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?†?…?ง???????ง?‡ ?ง?????ง?? ?ฉ???ˆ?…?ฑ?ซ ?ต???ง??
?†?…?ง???????ง?‡ ?????? ???ง ?????? ???ฑ ?????? ..::KishTourism.info::..
?†?…?ง???†?????ง?‡ ?ง?†?ฌ?…?† ???ง?ฑ?????ฑ???†?ง?† ?????? ..::KishTourism.info::..
?†?…?ง???????ง?‡ ?????† ?ง?„?…?„?„ ???ฑ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ..::KishTourism.info::..
?†?ˆ?ฑ?ˆ??93 ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *3 ???…?ง???ง 1 ???ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *3 ???…?ง???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ?ˆ 6 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *3 ???ง?ญ?„?? ???????†???‡?ง 4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *3 ???ง?ญ?„?? ???????†???‡?ง ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?ง???ง?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ฉ???? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ง?ฑ???ฎ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10/15
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?† ???ง?ฑ???ฎ ?ˆ?ฑ?ˆ??…… 11/28
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *3 ???ง?ฑ?????ง?† ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ????
?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ ?ฉ???? 3 ?ฑ?ˆ???‡ 13 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ ?ฉ???? ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ ?ฉ???? ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ 16 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ2???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *3 ???ง?†???ฐ?ฉ????2???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?…???? ?ฉ????
?‡???„ *4 ???ฑ???ง?† 3 ???? ?ˆ ?†?‡?ง?ฑ ?ฑ?ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *4 ?„?ˆ???ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *4 ???ฑ???ง?† ?ฉ???? 10 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ???ง ?†?ง???„???ฑ???† ?‚???…?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…???? 20 ?????…?ง?‡
?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…???? ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…???? ?ฉ???? ???ง?ฑ???ฎ ?ˆ?ฑ?ˆ??…………… 12/2
?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? 2 ???? 26 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? 3???? 26 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡
?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง???ง?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *4 ???„?ง?…???†???ˆ ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?…?ง?‡?ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *4 ?‡?„???ง 14 ?ง?????†?? 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *4 ?‡?„???ง 2 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
?‡???„ *4 ?‡?„???ง ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?…?ง?‡?ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *4 ?‡?„???ง ?ฉ???? 4 ?????…?ง?‡. .3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ???ง ???‡???ฑ???† ?ฎ???…?ง?? ?ˆ ???ง?„?? ???ฑ???† ?†?ฑ?ฎ ?ง?…?ฑ?ˆ?? 3 ?????…?ง?‡
?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ 3???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ???ง?ฑ???ฎ ?ฑ???? ………..12/1
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ???ง?ฑ???ฎ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11/9
?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ???ˆ ???? ?ˆ ???‡ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ?ฉ???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง???????†?ง???? ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡ ?ˆ ?†?ง?‡?ง?ฑ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†??16 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 4 ?ฑ?ˆ???‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ???? 11 ?ง?????†?? ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?†2???? ?ˆ3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ???ฑ???ง 26 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ 3????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *5 ???ง?????ง?† ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?????…?ง?‡
?‡???„ *5 ?ต???? ?†???…?‡ ???ˆ?… ?ง???ง?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *5 ?ต???? ?ˆ?????‡ 26 ?????…?ง?‡…(?†?…?ง???????ง?‡)…
?‡???„ *5 ?ต???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง …..?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ?????…?ง?‡ ?ˆ?????‡ ?????ท???„?? ?ง?ฑ???????†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *5 ?…?ง?ฑ???†?ง 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? 23 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„?? 18 ?????…?ง?‡
?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? ?ฉ???? 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? 2 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *5???ง?????ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ *5???ง?????ง?† ?ฉ???? ???ง ???‡???ฑ???† ?ฎ???…?ง?? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?????ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 3* ???????†?? ?‡?ง?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 4?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 4?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡
?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ˆ?ฑ???†?? ?…?ฑ???… ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ???ง?ฑ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฐ?ฑ ?‡?†?ฑ?…?†???ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???????ง?? ???ฑ?‚ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????ง?ฑ???…?ง?† ?????ท???„?ง?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????ง?ฑ???…?ง?† ???ง?„?? ?‚?ง???ˆ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???„?ง?…???†???ˆ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ???ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ฑ?? ?ฎ?ฑ???ง?? 93 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ???ˆ??
?‡???„ ?ง?ฑ?… ?ฉ???? 5 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† 4?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?†?ˆ?? ???ฑ ?ฉ????
?‡???„ ?ง?????ง???ง ?†?ง ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?ง?†?ง ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? 21 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?? ???ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 2 ????
?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ???ง ?ฎ???…?ง???? ???ง?„?? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ???ง ?…?†?ง???????ฑ???† ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1?ˆ2?ˆ3 ?????…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ˆ?????‡ 15 ?ง???ง?† ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ฉ???? 2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? 8 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ฉ???? 8 ?????…?ง?‡ ???ง ?ฎ???…?ง?? ?ˆ ?†?ฑ?ฎ ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????ฑ?? ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ????
?‡???„ ?????† ?ง?„?…?„?„?? ?ต???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????† ?ง?„?…?„?„?? ?„?ˆ???ˆ?? ?ฉ????
?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ???ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?????ท???„?ง??
?‡???„ ???…?ง???ง?? ?ฉ???? ?ฑ?ง ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???ง?ฑ?…???? 5 ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?????ฑ?????ฑ???† ?‡???„
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ???????ง ???ฑ???†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ???? ?ง???ฑ?ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ???? ???ต?ง?ˆ???ฑ
?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ??5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ???ˆ?? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ??5 ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ??5?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???????†???‡?ง ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???ง?ญ?„?? ???ง?ฑ???†???ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?„???ง
?‡???„ ???ง?ฑ?ง 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ????+???ฉ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? ?‚???…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ????+?†?‚???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ????- ???ˆ?ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? ???ฑ ?ฉ????
?‡???„ ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ?????…?ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?????ง?† ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?????…?ฑ?? ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???ง???ง?† ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ
?‡???„ ?…?ฑ???… ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?†?ˆ ???ง?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? 3 ?????ง?ฑ?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? 3 ?????ง?ฑ?‡ ?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?‡???„ ?‡?ง?? 3* ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?‡?ง?? 3?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ ?‡?ง?? 4 ?????ง?ฑ ?‡ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? 4 ?????ง?ฑ?‡ ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ต????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? 5 ?????ง?ฑ?‡ ?ง???ฑ?ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? ?????ฑ?? ?ง???ฑ?ง?†
?‡???„ ?‡?ง?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? ???ˆ ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? ???‡ ?????ง?ฑ?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ?‡?ง?? ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
?‡???„ ?‡?ง?? ???ฑ?ท?ฑ?????ง?ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?‡?ง??3* ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?‡?„???ง 4?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???ง?ฑ?? ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ฉ???? 3 ?????ง?ฑ?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ฉ???? ?‚???…??
?‡???„ ???ง?ฑ?…???? *5?ฉ???? 4 ?ฑ?ˆ???‡13 ?ง?ฐ?ฑ ?…?ง?‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???†?ฌ ?????ง?ฑ?‡ ???????ง?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?†?‡?ง?ฑ ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?????ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???ฑ?ง?†?? ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?? ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ญ?„?? ???ง?ฑ???†???ง ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ?? ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡???„*5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† 3 ???? ?ˆ4?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
?‡???„*5 ???ง?ฑ?…???? ?????…?ง?‡ 91 2 ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„?‡?ง?? 4* ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„?‡?ง?? ???‡ ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡???„????‡?ง?? ?ต ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡?????†?‡ ?ฑ???ฑ?ˆ ?‡???„ ???ฑ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡?????‡ ???‡???ง???? ?ฑ?ˆ?ง?† ???†?? ???ฑ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡?????‡ ???ฑ?????? ?????†?? ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
?‡?…?ง???? ?ฌ?ง?????‡ ?…?„?? ???‚?ฑ?ง?ท ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?‡?†?ฑ?…?†???ง?† ?ง???ฑ?ง?†?? ???ฑ ?ฉ????
?‡?†?ฑ?…?†???ง?† ?…???‡?ˆ?ฑ ?ง???ฑ?ง?† ???…???† ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ?ˆ 26 ???ฑ?ˆ?ฑ?????† ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ˆ?ฑ?????? ?ง???ˆ?…?????„?ฑ?ง?†?? ?ญ?ฑ???‡ ?ง??
?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ?ง?ฐ?ฑ 92 ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ..::KishTourism.info::..
?ˆ???ง???„ ?†?‚?„???‡ ???…?ˆ?…?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?????? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ˆ???????? ?‡?ง?? ?…?…???ง?? ?‡???„ ???ง?????ง?†
???ง?†?????‡?…???† ?‡?…?ง???? ?ต?†?ง???? ???ฑ???ง???? ???ฑ?ฌ?????ฑ?‡ ?????? ..::KishTourism.info::..
???ง?†?????‡?…???† ?‡?…?ง???? ?ต?†?ง???? ???ฑ???ง???? ..::KishTourism.info::..
???ง???ง?†?‡ ?ฌ?????? ?…???ง???ฑ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฑ???ฑ???????ฑ???† ???ฑ?ˆ?????ง?‡?‡?ง ?ฉ???ˆ?ฑ ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฑ?ท?ฑ?????ง?ฑ???ฑ???† ?‡???„ ?‡?ง?? ?ฉ????
???ฑ???????ฑ?? ?ˆ?ฑ?????? ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฑ?ˆ?ง?? ?ง?ฑ???ง?† ?†?ˆ?ฑ?ˆ???? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ฑ?ˆ?ง?? ???ฉ ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???„?ง???‡?ง?? ?ˆ?????‡ ???‚?ง???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???????? ?ฉ?ง?ฑ?????†?? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฉ???ฌ ?ˆ?????‡ ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 1392 ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…????
?????????ง ???ฑ ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?ฉ?ง?‡?? ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ˆ?????‡ ?ง?ฑ???????†…?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?????…?ง?‡
..::KishTourism.info::.. - 2756 ???ง?????ง?†?? : ?ฉ?ฑ?ง???‡ ?ง???ˆ?…?????„ ???ฑ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? *4
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ???? ?ง?? ?†???ง?‡ ???ฉ ?…???ง???ฑ
?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?‡???„ ???ฑ?ง?†?? *4 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…???? *4 ?ˆ?????‡ ?…?‡?ฑ 92
?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† *4 ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?????ง???ง?†?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง*4
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ???? ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?ฉ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?†
?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????ง?† 92 ?‡???„ *4 ?ต???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฑ?ง?† ???ฑ???† ?‡???„ ?‡?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? » ???ฑ?ง?† ???ฑ???† ?‡???„ ?‡?ง?? ?ง???ฑ?ง?†
???ฑ???????ฑ?ง?† ???ฑ?ง?‚?? ???ฑ ?????? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ง?‡???†?ง?…?‡ AOC ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?†
..::KishTourism.info::.. - 2756 ???ง?????ง?†?? : ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? ???? ?‡???„ ?ต ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?†
?????†?…?ง?? ???ง?ฑ?ฉ ???‡?ฑ ?ฉ????
?ง???†?ง?? ?ˆ?†???ฎ ?ฎ?ท?? ???ฑ ?…?ˆ???‡ ?ฉ????
?????ง?? ???ฉ?ง?ฑ ???‡ ?ท?ฑ?ญ ???…?ฑ?ง?†?? ???ฑ ?ฉ????
???†?? ???„?ง?…?? ?ฑ?ˆ?ง?† ???ฑ ?…???ง?ฑ?? ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ?‚???…?? ?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ???†???ง
???ฑ?ˆ?ง?? ?ฑ???? ???ฑ?????? ..::KishTourism.info::.. : ?ง?????ฑ?ง?ฉ ???‡ ?ฎ???ฑ???‡??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? ???? ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?†
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 8 ???? 92 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 16 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ ?†?‡?ง?ฑ ?????ง?ฑ?‡ ???????ง?ฑ ???????ง ?‡?„???ง ?ฉ???? : Index_image1404932885.php
???‡???ฑ???† ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ ???ฎ?ฑ ???ง?„ 92 ???ง ???ฑ?ˆ?ง??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ˆ?????‡ ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?‚???…?? ?ง?????ซ?†?ง???? ???? ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ 5* ???ง???ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 31 ?…?ฑ???ง?????‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?„?ˆ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?????ง???ง?†?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 31 ?…?ฑ???ง?? ?ˆ 1 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 30 ?…?ฑ???ง?? ???ˆ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?ต???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?…?ฑ???ง?? ???‡ ?…???? ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ต???? *4 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 26 ?…?ฑ???ง??92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 23 ?…?ฑ???ง?? ?‡???„ *4 ?„?ˆ???ˆ?? ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ?ˆ 24 ?…?ฑ???ง?? 92 ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?„?ˆ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 22 ?…?ฑ???ง?? ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ?…?ฑ???ง??92???‡ ?‡?…?ฑ?ง?‡ ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…??
?…?ฑ?ง???… ?????? ?‚?ฑ???ง?† ???ฑ ?ฉ????
?????ฑ?? ?‡???„ ?????ง?? ???ฑ?ง?† ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ฑ???‡ ???????ง ?†????. | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ฑ???‡ ???????ง ?†????. | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?????ฑ?? ?‡???„ ?????ง?? ???ฑ?ง?† ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ ..::KishTourism.info::.. : ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† ???? ?‡???„ ?? ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?ฑ?? ???‡?…?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ???ง ?‚???…?? ?…?†?ง???? ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ???‡?…?†
?????ฑ?? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?????ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?????ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ????…?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?……8 ?????…?ง?‡ ???ง ?ฎ???…?ง?? ?ˆ ?†?ฑ?ฎ ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ?ต????….14 ?????…?ง?‡…2 ???? ?ˆ 3 ?ฑ?ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?????ฑ?? ???ˆ?ฑ ?ฉ????..?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง???? ???ง ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†???ˆ?????‡ ???‡?ง???? ?ง?…?ง?… ?ฑ?ถ?ง…?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ???‚???‚?‡ 90 ?ฉ????…?‡???„ *5 ???ง?????ง?†…?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? …???‚???‚?‡ 90 ?‡???„ *5 ?ต????…8 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ????.. .. ?‡???„*5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?†….3 ???? ?ˆ4?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??….?ˆ?ฑ?ˆ?? 6 ?????…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 3 ?????…?ง?‡ ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?????ง ???‡???ฑ???† ?ฎ???…?ง?? ?ˆ ???ง?„?? ???ฑ???† ?†?ฑ?ฎ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ?‡???„ ?‡?„???ง ?ฉ???? 4 ?????…?ง?‡…3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…???? ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??…..?????…?ง?‡ 91
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ฑ?ง?…???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ???ง ?‚???…?? ?ง?ฑ???ง?†
???…?ง?ฑ ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?ˆ ?ฎ?ฑ?ˆ?ฌ ?…???ง???ฑ?ง?† ?†?ˆ?ฑ?ˆ???? ?ฉ????
?ญ?ง?„ ?ˆ ?‡?ˆ?ง?? ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?ท????????
?ง?????‚???ง?„ ?ง?? ?…?ฑ?ฉ?? ?????ฑ???ญ?ง?? ???ฑ???ง???? ?ฉ???? ???ฑ ?ง???ง?… ?†?ˆ?ฑ?ˆ??93
???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ?ต???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93
?ง?ฑ???ง?† ???ฑ???† ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ ???ฎ?ฑ???† ?ฑ?ˆ?? ?‡?ง?? ???ง?„ ???ง ?????? ?†???… ?ฑ?ˆ???? : ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? ???? ?‡???„ ?‡?„???ง ?? ?????ง?ฑ?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…?? 4?????ง?ฑ?‡
?…?‡?…???ฑ???† ?…?ญ?ˆ?ฑ?‡?ง?? ?…?ˆ?ง?ต?„?ง???? ???‡ ?…???ง???? ???ฑ???ง???? ??????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???? ?…?ง?‡ 92 ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? 5 ?????ง?ฑ?‡ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???†?ฌ?… ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 22???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???†?ฌ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ???ง?ญ?„?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ???‡?…?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 22 ???‡?…?† 92 ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? 5 ?????ง?ฑ?‡ | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???? ?…?ง?‡ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ???†?ง ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† ?…?ง?‡ 92 ?‡???„5 ?????ง?ฑ?‡ ???ˆ?ฑ???†?? ?…?ฑ???… - ..::KishTourism.info::..
?…?ฑ?ง???… ?????ฑ?ฎ?ˆ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ???ฑ ?…?ง???… ?ท???„ ???? ?…?ง?‡?‡ ?ง?…?ง?… ?ญ?????† (?? ) | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 4?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…????
..::KishTourism.info::.. - 4691 ???ง?????ง?†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ???‡?…?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ???‡?…?† ?…?ง?‡…?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ???‡?…?† ?…?ง?‡ 2???? ?ˆ3 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??….?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚?ง???„ ???ˆ?ฌ?‡ ?…???ง???ฑ???† ???????? ..???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *5 ???ง?ฑ???ˆ?? ?ˆ?????‡ 22 ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?…?????ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? …?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????…?‡???„ *5 ???ง?ฑ?…????2 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง ?ˆ?????‡ 2 ???‡?…?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† ?…?ง?‡ ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† *4 ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1 ???‡?…?† ?…?ง?‡ …3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ?‡?„???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ????…???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง ?ฎ???…?ง?? ?…?†?ง????…23 ?????…?ง?‡…4 ?ฑ?ˆ???‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? …..?‡???„ *4 ?ง?ฑ?ง?…????…20 ?????…?ง?‡…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? …?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?……21 ?????…?ง?‡…4 ?ฑ?ˆ???‡ ???ง ?ต???ญ?ง?†?‡.?†?ง?‡?ง?ฑ ?ˆ ???ง?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?‡???„ *3 ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ง?…?ฑ?ˆ?? 16 ?????…?ง?‡
?ง?„???ง?…?? ?????† ?ง???????ง???‡ ?ง?? ???ง?ฉ?????…???ฑ ???ฑ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ???‡?…?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ?????ง?????ฑ?ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ???‡???ฑ???† ?‡???„ *5 ???ง ???‡???ฑ???† ?†?ฑ?ฎ 28 ?ง???ง?† ?…?ง?‡….3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ????- ???ˆ?ฑ ?ฉ????-?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 5 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ ?????ˆ?† ?ง?????ง???? ?†?ฑ?ฎ ?ง?ฎ?ฑ ?‡?????‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ???ง 10 ???‡?ฑ???ˆ?ฑ 92 ???ง ?ฎ???…?ง?? ???ง?„??
?ง?????ฑ?ง?ฉ ???‡ ?ฎ???ฑ???‡??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ง?ฑ???ง?† ?ฉ???? ?‡???„ ???ฑ???ง?† …………?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ?ง???ง?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 22 ???‡?…?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?†
?ง?????ฑ?ง?ฉ ???‡ ?ฎ???ฑ???‡??
???ˆ?ฑ ?ˆ?????‡ ?????? ???ท?ฑ 93 ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????? ???ท?ฑ 93 ?‡???„ ???ฑ?ง?…???? 4*
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???‡?…?†92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ???‡?…?† 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ???‡?…?† - ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ???‡?…?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ?…?ฑ???… ?ˆ?ฑ?ˆ?? ?????… | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ???‡?…?† - ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ???‡?…?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† ?…?ง?‡ 92 ?ˆ?????‡ ?†?…?ง???????ง?‡ ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 8 ???‡?…?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ท???„?ง?? ???‡?…?† 92 ?ˆ?ฑ?ˆ???? 20 ???‡ 22
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ˆ?????‡ ?…?ง?‡ ?…???ง?ฑ?ฉ ?ฑ?…?ถ?ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?????ฑ ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚?ง???„ ???ˆ?ฌ?‡ ?…???ง???ฑ???† ???ฑ?ง?…?? ???ฉ???ฌ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?…?ง?‡ ?…???ง?ฑ?ฉ ?ฑ?…?ถ?ง?† ?ง?…?ง???‡ ???ฑ?ˆ?? ?…?????ง???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?????ฑ ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ง?ฑ?ง?…?? * 4 ???ˆ ???? ?ˆ ???‡ ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? 3 ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 16 ?????ฑ 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 12 ?????ฑ ?‡???„ *4 ?„?ˆ???ˆ?? ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… 3 ???? ?ˆ 4 ?ฑ?ˆ?? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???? ?…?ง?‡ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 23 ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?????ฑ???ง 14 ?…?‡?ฑ 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *3 ?ฌ?ง?… ?ฌ?… | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‡???„ *4 ?„?ˆ???ˆ?? ?ฉ????…?†?ฑ?ฎ ?…?†?ง????..?ˆ?ฑ?ˆ?? ?ง?? 26 ?ง???ง?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง???? | » ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ *4 ?‡?„???ง 15 ?ง???ง?† ?…?ง?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ???ง?ฑ?ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20 ?…?‡?ฑ 92 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?ต???? *4 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?…?‡?ฑ 92 ???ง ???ฑ?ˆ?ง?? ?ฉ???? ?ง???ฑ ?…?ˆ?ฌ?ˆ?? ?ง???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ???ˆ?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????ง?† 92 ?‡???„ *3 ?????ง?????ฑ?ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?†?‡?ง?ฑ ???†???‡ ???ฎ?ฑ ???ง?„ 93 ???ง ?‚???…?? ?ง?ฑ???ง?† : Index_image1393096461.php
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?ง?? ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ง???ท?ง?? ?ฌ?ง?????‡ ?????? ?…?????ฑ?? ???‡ ?‡???„ ?…?ง?ฑ???†?ง ???ง?ฑ?? ??????
..::KishTourism.info::.. - 3029 ???ง?????ง?†??
???ฑ?????ง?ฑ?? ?ฌ???†?ˆ?ง?ฑ?‡ ???ฑ ?????? ???ง ?†?ง?…" ?‚?ท?ฑ?‡ ?‚?ท?ฑ?‡ ???ง ???ฑ???ง "
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง???? ?ฉ????
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ?ต???? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?????ง?????ฉ?ง?ฑ ???ง?†?????‡?…???† ?‡?…?ง???? ?ต?†?ง???? ???ฑ???ง???? ???ฑ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ???ฑ ?…?ˆ?ฑ?? ?‡???„ ?????…?ฑ?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ญ?ถ?ˆ?ฑ ???ง???ฑ???ง?† ?ฌ?‡?? ???…?????? ???ˆ?ง?‡???†?ง?…?‡ AOC ???ฑ ???ฑ?ฉ?? ?‡?ˆ?ง?????…?ง???? ?ฉ????
???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ฉ?? ?‡???„ ???????†???‡?ง ???ฑ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ท?ฑ?ญ ???ฑ???ง?„???ฑ?? ???‡?ง?† ?ˆ???†???ง?† ???ฑ ?????? ???ฑ?ง?? ???ง?†?? ???…?ˆ???ง?† ?…?‚?ท?? ?†?‡?ง?ฑ?… ?ง???????ง???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
..::KishTourism.info::.. - 4680 ???ง?????ง?†??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 3???ง?†???ฐ ?????ง?ฑ?‡
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 4???ง?ฑ?ง ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ?ต????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 93 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ??
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19?ง?ฐ?ฑ 92 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?…?‡?ฑ 92 ?ˆ?????‡ ?????? ?‚?ฑ???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???ง?† ?ฑ?ง????3 ?????ง?ฑ?‡ | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3* ???ง?? ?ฑ??
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ?ง???ง?†92 ?‡???„ 5* ???ง???ง?†
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 15 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 ???ง?? ?ฑ?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 17 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5* ???ง???ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 1???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?„?ˆ???ˆ?? 4* | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?????ง?ˆ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ง???????? ?…?????ฑ???ง?…?„ ???ง???…?ง?† ?…?†?ท?‚?‡ ?????ง?? ?????? ?ง?? ?…?ฌ?…?ˆ???‡ ???ฌ?ง?ฑ?? ?? ?????ฑ???ญ?? ?…?????ง ?…?ง?„ ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ???‡?…?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ?†?????ง?† ?…?‡?ง?ฌ?ฑ ???‡ ?ฉ????
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ???ง?? ?ฑ?? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?ง?????ฑ?ง?ฉ ???‡ ?ฎ???ฑ???‡??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 16 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 * ?ง?ฑ?ง?…???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ 20 ?…?‡?ฑ 92 ???‡ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *5 ???ง?ญ?„?? ???ง???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 16 ?ง?ฐ?ฑ 92?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ???ˆ?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 19 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?†
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† 3?????ง?ฑ?‡ ???ง?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?ง | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 24 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5 * ???ง?????ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 25 ???? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ..::KishTourism.info::.. : ?ง?????ฑ?ง?ฉ ???‡ ?ฎ???ฑ???‡??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 27 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ ?ง?ฑ???ง?† 4*
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 28 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?ฑ?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 3 ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ..::KishTourism.info::.. : ?ง?????ฑ?ง?ฉ ???‡ ?ฎ???ฑ???‡??
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ???ง?????ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 5 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 6 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?? ?‡?„???ง | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 8 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???ฑ???ง 12 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?ง | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† ?…?ง?‡ 92 ?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ?????…?ฑ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 26 ???‡?…?†
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ??18 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 5* ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?ง???ง?† 91 ?‡???„ 4* ?ง?ฑ?ง?…????
?ง?????ฑ?ง?ฉ ???‡ ?ฎ???ฑ???‡??
?†?ฑ?ฎ ?ˆ?????‡ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ??9 ???? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?…?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ?‡???„4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ???‡?…?†
?????ฑ?? ?ˆ ?†?‚???‡ ?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?„?ˆ???ˆ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 9 ?ง?????†?? 92
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง ?ˆ?ฑ?ˆ??26 ???‡?…?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 22???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ???ง?ฑ?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???????? ???ˆ?… | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 22 ???‡?…?† - ..::KishTourism.info::..
?‡???„ ???????†???‡?ง ?? ?ฉ???? ..::KishTourism.info::.. : ?‡???„ ???????†???‡?ง ?ฉ???? + ???ฉ?? ?? ?†?‚???‡ ?ˆ ?ฑ???ฑ?ˆ
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ฑ?? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† : Index_image1399711537.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?‚???…?? ?ง?ฑ???ง?† ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ???? : Index_image1399711662.php
?ฉ?†???ฑ?? ?‡?…?ง???ˆ?† ???ฌ?ฑ???ง?† ???ฑ ?ฉ???? ..::KishTourism.info::..
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????????„?ง?? ?ฎ?ฑ???ง?? 93 ?‡???„ ?????ง?ฑ?‡ 3?ฌ?ง?… ?ญ?…
?‡???„ ???ง???ฉ?ˆ?‡ ???ฑ???ง?† ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? : Index_image1405614341.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ฎ?ฑ???ง??93 ?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? : 93 5 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 : Index_image1392858436.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 : 93 2 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ง ?‚???…?? ?…?†?ง???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… ?ˆ?ฑ?ˆ?? 4 ???‡?…?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
92 2 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???? ?…?ง?‡ 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ??24 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 2 ???? 92 ?‡???„ 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?????ง?? ???ฑ?‚ | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 13 ???? 92 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?‡???„ ???ฑ???ง ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?‡???„ ???????ง?? ???ฑ?‚ ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Where To Travel? Follow The Suggestions Below.
Many Tips And Tricks For Smooth Travel : Index_image1503573837.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ฎ?ฑ???ง??93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?‡???„ ?ต???? ???ฉ?? ?ง?? ?‡???„ ?‡?ง?? 4 ?????ง?ฑ?‡ ?????ฉ ?ฉ???? : Index_image1399229723.php
?‡???„ ?ต???? ???ฉ?? ?ง?? ?‡???„ ?‡?ง?? 4 ?????ง?ฑ?‡ ?????ฉ ?ฉ???? : 4 : Feed : Index
: Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?????ง?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ???ง ?†?ง???„???ฑ???† ?‚???…?? : Index_image1397238462.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????†93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…?? : Index_image1396525193.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† : Index_image1395429901.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ?????…?ฑ?? ?ฉ???? : Index_image1394708511.php
???…?ง?????? ?ฌ?????ฑ?‡ ?ฉ???? ???ฑ?ง?? ???ฐ???ฑ?ง???? ?ง?? ???ฑ???????ฑ?ง?† ?†?ˆ?ฑ?ˆ???? : Index_image1395220629.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ???‡?…?†
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 20???‡?…?† : 92 11 : Feed : Index
?‡???„ ?„?ง?ฉ???…?? ???ง?„?ง?? ?? ?ฌ?????ˆ?ฑ ?‡?†???ˆ?????ง?† *3 | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?????ฑ?? ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?„?ญ???‡ ?ง?ฎ?ฑ?? ?…?‡?ฑ 93 ?‡???„ ???ง?????ง?† ?ฉ????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 10 ?ง?????†?? : 92 2 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ ?ง?†?ง 3 ?????ง?ฑ?‡ ?ˆ?ฑ?ˆ?? 18 ???‡?…?† : 92 3 18 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ ?ง?ฑ???ง?† : 17 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ 2 ?…?ฑ???ง?? 93 ?‡???„ ???ง?ฑ?ง
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????? ???ท?ฑ 93 ?‡???„ ?ต????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?ˆ?????‡ 10 ?…?ฑ???ง?? 93 ?‡???„ ???ฑ?ง?…????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???ง?† ?‚???„ ?ง?? ?????? ???ท?ฑ 93 ?‡???„ ???ง?ฑ?ง : Index_image1406162235.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????? ???ท?ฑ 93 ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? : ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????? ???ท?ฑ 93 ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ??
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?????‡ ?????? ???ท?ฑ 93 ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? : Index_image1405928770.php
?????ง?? ???ฉ?ง?ฑ ???‡ ?ท?ฑ?ญ ???…?ฑ?ง?†?? ???ฑ ?ฉ???? : Index_image1392857140.php
???ฑ?†?ง?…?‡ ???ง?????ง?†?? ?ฉ?ง?ฑ?ง?† ???ฑ???ฑ?ˆ?????ง?‡ ??????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? ???? ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ???ง?† : Index_image1392773240.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ???ง ?‚???…?? ?…?†?ง???? ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? : Index_image1392766799.php
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 7 ?ง?ฐ?ฑ 92 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?????ฑ?? ?‡???„ ???ง?ฑ???ˆ?? ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ : Index_image1392803690.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ 3?????ง?ฑ?‡ ?ฌ?ง?… ?ฌ?…
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ ?????ฑ?? ?ง?ฑ?… : Index_image1394190830.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???ฑ?ˆ?ฑ?????† 93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?‡?„???ง : Index_image1394190850.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† : Index_image1394190824.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?????†?? 92?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† : Index_image1394489699.php
?…?‡?…???ฑ???† ?…?ญ?ˆ?ฑ?‡?ง?? ?…?ˆ?ง?ต?„?ง???? ???‡ ?…???ง???? ???ฑ???ง???? ?????? : Index_image1394139615.php
Index_image1389502282.php
92 3 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?ˆ?ฑ?ˆ?? ???†?ฌ?… ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? 22???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Index_image1389676543.php
92 5 : Feed : Index
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‡?…?† 92 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง???ง?† ???ง?ญ?„?? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 11 ???‡?…?† | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Index_image1390988430.php
: Feed : Index
Index_image1389676538.php
???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ?????ง?????ฑ?ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?†?ˆ?ฑ?ˆ?? 93 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ???ง?????ง?† : Index_image1392997770.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ˆ?ฑ?ˆ?? 21 ?…?‡?ฑ 92 ???ˆ ???? ?ง?‚?ง?…?? ???ฑ ?‡???„ *4 ???ฑ?ง?†?? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
?†???ฑ?ง?? ?‡???„ ???ฑ?ง?…???? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Index_image1389294654.php
?†???ฑ?ง?? ?…???ง???ฑ?ง?† ?‡???„ ?ต???? ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ฉ?? ?‡?ง?? ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 4???ง?ฑ?ง ?????ง?ฑ?‡ ???ง?ฑ?…???? : Index_image1398530956.php
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 5 ?????ง?ฑ?‡ ?ต???? : Index_image1398035966.php
?†?ฑ?ฎ ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ???‚???‚?‡ 90 ?ˆ?ฑ?ˆ?? 16 ?ง???ง?† 92 ?‡???„ 4 * ?ง?ฑ?ง?…???? | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?ง???ฑ?? ?ง?ฑ???????‡???? 93 ?‡???„ 4 ?????ง?ฑ?‡ ?ง?ฑ?ง?…????
Index_image1390335491.php
Helpful Tips For Traveling Locally And Abroad
Get The Information You Need On Where You Can Travel
Good Tips To Use When You Need Information About Travel
???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????????ˆ?ง?„ ?ฌ?ง?… ?ฌ?‡?ง?†?? ???ฑ ?ฉ????
?????ฑ?? ?‡???„ ???ฑ???ง?† ?ฉ???? ???ฑ ?ฑ?ˆ?? ?†?‚???‡ | ???ˆ?ฑ ?ฉ???? ?????ˆ?† ?ˆ?ง???ท?‡ ???ง ?‡???„ ?ฎ?ˆ?? ?ˆ?‚???…?? ?…?†?ง????
Travel Tips You Can't Afford To Ignore
Helpful Tips For Traveling Locally And Abroad : Index_image1505505376.php
Good Tips To Use When You Need Information About Travel : Index_image1509734485.php
?‡???„ ?????ง?????ฑ?ง?† ?ฉ???? ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?‚???…?? ?†?‚???‡ ???ฉ?? ?ˆ ?†???ฑ?ง?? ???????ฑ?ง?† ???????†????
?…?ฌ?…?ˆ???‡ ?‡???„ ???…?ง???ง ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?‚???…?? ?†?‚???‡ ???ฉ?? ?ˆ ?†???ฑ?ง?? ???????ฑ?ง?† ???????†????
?‡???„ ???ง?ฑ?????ง?† ?ฉ???? ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?‚???…?? ?†?‚???‡ ???ฉ?? ?ˆ ?†???ฑ?ง?? ???????ฑ?ง?† ???????†????
?‡???„ ?„?ง?„?‡ ?ฉ???? ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?‚???…?? ?†?‚???‡ ???ฉ?? ?ˆ ?†???ฑ?ง?? ???????ฑ?ง?† ???????†????
?‡???„ ???„?ง?…???†???ˆ ?ฉ???? ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?‚???…?? ?†?‚???‡ ???ฉ?? ?ˆ ?†???ฑ?ง?? ???????ฑ?ง?† ???????†????
?‡???„ ???ง?ฑ?ง ?ฉ???? ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?‚???…?? ?†?‚???‡ ???ฉ?? ?ˆ ?†???ฑ?ง?? ???????ฑ?ง?† ???????†????
?‡???„ ???†?ง ?ฉ???? ?ง?ท?„?ง???ง?? ?ฉ?ง?…?„ ?‚???…?? ?†?‚???‡ ???ฉ?? ?ˆ ?†???ฑ?ง?? ???????ฑ?ง?† ???????†????
?‡???„ ???ง???ง?† ?ฉ???? ???ง ?…?ˆ?‚?????? ?…?ฉ?ง?†?? ???ง?„?? ?ง?ท?„?ง???ง?? ?‚???…?? ???ˆ?ฑ ?ฉ?ง???ง?†?ง ?ˆ... ???????†????
?‡???„ ???ง?ฑ?…???? ?ฉ???? ???ง ?ฉ?ง?…?„???ฑ???† ?ง?ท?„?ง???ง?? ?‚???…?? ???ฉ?? ?†?‚???‡ ?ˆ ?ฑ???ฑ?ˆ ???????†????
?‡???„ ?ง?ฑ?… 5 ?????ง?ฑ?‡ ?ฉ???? ?‚???…?? ?…?ˆ?‚?????? ???ฉ?? ?ˆ ?ฑ???ฑ?ˆ ?ง?†?„?ง???† ???????†????
?ฑ?ˆ?????ง?? ???ง???ˆ ?ง?? ?ฑ?ˆ?????ง ?‡?ง?? ?‚?????…?? ?ฉ???? ???ง ?ฎ?ง?ฉ?? ?ญ?ง?ต?„?ฎ????
???‡?ฑ ?????ฑ???…???†?? ?ฉ?ง?ฑ???? ?ฉ???? ?ญ???ฑ???? ?ง?? ?‡?ˆ?? ?ˆ ?ง?????????ง?? ?ง???ฑ?ง?†???ง?†
404 - ?ฎ?ท?ง: 404 : Templates : System : Css : Error_rtl
???ถ?ˆ ?ง???† ?ฎ???ฑ?ฎ?ˆ?ง?† RSS ???ˆ????
Indexphp : Kish Spectacular_formatfeedtyperss
Indexphp : Kish Spectacular_formatfeedtypeatom